Careeriassa pohdittiin turvallisuusasioita yhdessä opiskelijoiden, työelämän ja Työturvallisuuskeskuksen kanssa - Careeria

Careeriassa pohdittiin turvallisuusasioita yhdessä opiskelijoiden, työelämän ja Työturvallisuuskeskuksen kanssa

06.10.2020

Turvallisuuskumppanuus-hankkeen kuvituskuva.

Careerian teknisten alojen opiskelijat ja opettajat sekä työelämän ja Työturvallisuuskeskuksen edustajat kokoontuivat yhteen Turvallisuuskumppani-hankkeen merkeissä 2.10.2020. Työturvallisuuskeskuksen vetämässä monialaisessa yhteistyöhankkeessa on mukana sekä työnantajia edustavia järjestöjä, viranomaisia että palkansaajajärjestöjen edustajia. Tavoitteena on lisätä oppilaitosten ja yliopistojen, yritysten ja muiden paikallisten toimijoiden yhteistyötä ja jakaa turvallisuuden kehittämisen hyviä käytäntöjä.

Nyt Careerian kanssa järjestetty päivä – ja ensimmäistä kertaa hybriditilaisuutena toteutettu tilaisuus yhdisti etänä työskennelleet vetäjät ja oppilaitoksen eri toimipisteissä työskennelleet 11 eri koulutusalaa edustavat 23 opiskelijaryhmää.

Turvallisuuskulttuuria kehitetään yhdessä

Tilaisuuden alusti Kemianteollisuus ry:n turvallisuusasioiden johtava asiantuntija Merja Vuori. Päivän tavoitteena oli pohtia mitä oppilaitos ja työelämä voivat yhdessä tehdä turvallisuusosaamisen kasvattamiseksi.
– Te kaikki tulevat ammattilaiset kohtaatte turvallisuusasiat jokaisella harjoittelujaksolla ja työelämään siirryttäessä. Turvallisuus tehdään yhdessä, ja jokaisella on oma roolinsa sen kehittämisessä. Oppilaitos on turvallisuuden näkökulmasta kuten tuleva työpaikkakin. Siellä johto, työntekijät ja opiskelijat – kaikki, ovat yhdessä kehittämässä turvallisuuskulttuuria, Merja Vuori evästi avaussanoissaan opiskelijoita.

Olemme esimerkkinä toinen toisillemme työturvallisuudessa

Teollisuuden viesti on, että ammattitaitoa ei ole, jos ei ole turvallisuusosaamista. Careerian teknisten alojen apulaisrehtori Pekka Pulkkisen mukaan vuorovaikutus ja yhteistyökumppaneiden kuunteleminen on tärkeää. Hän toi tilaisuuteen oppilaitoksen terveiset.
– Työturvallisuuden perustana Careeriassa on siisteys ja järjestys sekä jatkuvan parantamisen ajatus. Meillä opiskelijat ovat samalla viivalla kuin henkilökunta. Asiat tehdään yhdessä, ja kaikkia koskee samat säännöt. Tavoitteena on nolla tapaturmaa. Careerian toimintamallit on pidettävä ajan tasalla, ja henkilökunnan on oltava esimerkkinä. Samoin ylempien vuosikurssien opiskelijoiden on näytettävä mallia opintojaan vasta aloittaville. Meillä on viikoittaiset turvallisuuskävelyt, ja opiskelijat vievät turvallisuusoppia myös työpaikoille työssäoppimisjaksoilla. Tavoitteenamme on kouluttaa osaavia, itse ajattelevia ammattilaisia työelämään, Pekka Pulkkinen summasi Careerian turvallisuuskasvatusta.
– Turvallisuus liittyy myös opetuksessa käytettäviin aineisiin ja tarvikkeisiin, jotka hankimme Green Careerian periaatteella niin opiskelijoiden turvallisuutta kuin positiivisia ympäristövaikutuksia ajatellen, Pekka Pulkkinen täydensi turvallisuusnäkökulmaa. 

Careeriassa järjestettiin viime talvena opiskelijoille turvallisuuskilpailu, joka tuotti ansiokkaita ratkaisuja parantamaan arjen työturvallisuutta työsalin pelisääntöinä ja ohjeina turvavarusteista. Samanlainen kilpailu on tulossa myös kuluvana lukuvuonna. Tietoa aiemmasta kilpailusta sekä voittajavideo löytyy täältä.

Ohje suojavarusteiden käytöstä.  Suojakypärä.

Turvallisuuskriittisessä toimintaympäristössä riskit tulee tahtoa ja kyetä hallitsemaan

Neste Oyj:n työsuojelupäällikkö Henri Litmanen avasi turvallisuutta työelämän näkökulmasta. Nesteellä turvallisuus tarkoittaa erinomaista toiminnan riskien hallintaa. Turvallisuus on onnettomuuksien estämistä suunnitelmallisesti. Esittelykalvoissa lukikin: ”Onnettomuudet eivät tapahdu itsestään. Ne pitää suunnitella huolimattomasti.” Koska toiminta teollisuudessa on turvallisuuskriittistä, on toimintaan liittyvät riskit tahdottava ja kyettävä hallitsemaan – suunnitelmallisesti. Turvallisuuden on oltava työelämän perustaito, mutta sitä ei osata luontaisesti, siksi se on tärkeää niin opetuksessa kuin perehdytyksessäkin.

Itsearvioinnilla hyviä käytänteitä arkeen   

Alustusten jälkeen turvallisuuspäivä jatkui oppilaitoksen turvallisuuskulttuurin ja -toimintatapojen itsearvioinnilla pienryhmissä. Arvioinnin pääteemoja olivat: oppilaitoksen turvallisuuskulttuuri ja asenteet, turvallisuutta tukevat käytännöt ja toimintatavat, opettajan turvallisuusosaaminen ja sen kehittäminen sekä opetusmenetelmät, -aineisto, -väliteet ja -ympäristö. Opiskelijat arvioivat yhdessä pienryhmissä onko oppilaitos kunkin teeman osalta aloittelija, suorittaja, kehittäjä vai edelläkävijä sekä miettivät millä toimenpiteillä päästäisiin ylemmälle tasolle. Workshopien tavoitteena oli tutustuttaa opiskelijat kyselymalliin ja oppia arvioimaan asioita.

Kehitettäviin asioihin listattiin mm. turvallisuusohjeistuksen lisääminen ja dokumentoinnin parantaminen, kaikkien mukaan ottaminen toiminnan suunnitteluun, turvallisuusasioiden esillä pitäminen jatkuvasti, kaluston ja välineiden säännöllinen uusiminen sekä johdon ja esimiesten tutustuminen työsaleihin.

Opiskelijat kokivat ilmapiirin työsaleissa turvalliseksi, vastuulliseksi ja positiiviseksi. He pitivät tärkeänä, että myös työssäoppimisjaksoilla tunnistettaisiin kehittämistä vaativia asioita. Vastauksissa korostettiin myös huolellisuutta ja keskittymistä siihen, mitä tekee sekä oman työpisteen siistinä pitämistä ja turvallisuuskävelyihin osallistumista. Siisti työympäristö antaa myös paikan päällä käyville asiakkaille luotettavan kuvan toiminnasta. Turvallisuuskävelyihin esitettiin myös mukaan ulkopuolisia osallistujia, jotka katsovat asioita uusin silmin.

Opiskelijat olivat sitä mieltä, että käytännön harjoittelulla saadaan paras oppi. Joku totesikin, että ”trukkia ei opita käyttämään sillä, että joku kertoo siitä”. Opiskelijoiden kommenteissa näkyi myös me-henki. Jos joku hölmöilee, niin ryhmä muistuttaa ja kehottaa esimerkiksi laittamaan suojalasit. Kaverista välittäminen kuuluu turvallisuuteen.

Workshopien tulokset rohkaisevia

Workshopien tuloksia voidaan pitää rohkaisevina. Opiskelijoilta saatiin hyviä ajatuksia sekä suoraa palautetta. Tuloksissa vallitsi teemojen arvioinneissa taso kehittäjä ja edelläkävijä. Järjestäjien puolelta loppuyhteenvedossa keskeisimpänä kehittämisen alueena nähtiin toiminnan suunnitteluun liittyvät asiat sekä se, että opiskelijat otetaan entistä vahvemmin mukaan tekemään turvallisuushavaintoja. Hyvien käytänteiden jakaminen ja verkostoituminen eri alojen kesken on erinomainen keino edistää turvallisuusasioita. Opettaja on avainasemassa, sillä asenne ja osaaminen heijastuvat edelleen opiskelijoihin.

Careerian havainnointikierroksia sekä osallistamista turvallisuuden ylläpitämiseen ja edistämiseen pidettiin keskustelussa yleisesti erinomaisena pohjana työelämää varten. Oppilaitos on myös hankinnassa ohjelmaa, jolla turvallisuushavainto voidaan lähettää saman tien kännykällä eteenpäin – aivan kuten työelämässäkin. Puutteiden lisäksi myös positiivisista asioista on tärkeää saada palautetta, erityisesti opiskeluvaiheessa. Turvallisuus on hyvä saada entistäkin näkyvämmäksi, vaikka alakohtaisten turvallisuuslupausten muodossa. Valmistuvan opiskelijan turvallisuusosaaminen koostuu asenteesta, perustiedoista, alan erityisehdoista sekä käytännön osaamisesta.

Lisätietoa turvallisuusosaamisesta Työturvallisuuskeskuksen sivuilta: https://ttk.fi/tyoturvallisuus_ja_tyosuojelu/tyoturvallisuuden_perusteet/turvallisuusosaaminen