Opetus- ja kulttuuriministeriöltä puolen miljoonan rahoitus maahanmuuttajavanhempien koulutusta ja työelämään siirtymistä edistävälle hankkeelle - Careeria

OKM:ltä puolen miljoonan rahoitus maahanmuuttajavanhempien koulutukseen ja työelämään siirtymiseen

17.08.2020

Äidit mukana -hanke, luokkatilanne.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on kesäkuussa 2020 myöntänyt 500 000 € rahoituksen Vantaan osaamiskeskuksen, Vantaan perusopetuksen ja Careerian yhteiselle hankkeelle Vanhemmat mukaan kouluun ja työelämään. Hanke tehostaa maahanmuuttajavanhempien suomen kielen ja perustaitojen oppimista sekä koulutukseen ja työelämään siirtymistä. Kohderyhmänä ovat työikäiset, vähän koulutetut ja työttömät maahanmuuttajavanhemmat, joilla on heikko suomen kielen taito. Kaksivuotisella hankkeella vastataan hallituksen työllisyystavoitteisiin, joissa yhtenä tärkeänä asiana on nostettu esiin maahanmuuttajaäitien työllisyyden parantaminen. Hanke on kolmivaiheinen: ensimmäisessä vaiheessa kehitetään kielen oppimisen mallia, toisessa vaiheessa osallistujat polutetaan koulutukseen tai työelämään ja kolmannessa vaiheessa kehitetään moniosaajakoulutuksen mallia, jonka tavoitteena on hankkia ammatillista osaamista ja työllistyä.

Taustalla Äidit mukana ja Vanhemmat mukaan kouluun -hankkeet

Vanhemmat mukaan kouluun ja työelämään -hankkeen taustalla ovat 1.8.2017–15.11.2020 toteutettava Euroopan sosiaalirahaston rahoittama Äidit mukana -hanke sekä 26.8.2019 – 31.12.2020 toteutettava Opetushallituksen rahoittama Vanhemmat mukaan kouluun -hanke. Näiden hankkeiden tavoitteena on maahanmuuttajien kouluttautumisen, kotoutumisen ja työllistämisen nopeuttaminen, sekä syrjäytymisen ehkäiseminen.

Lisätietoa hankkeista:
Äidit mukana
Vanhemmat mukaan kouluun

Vanhemmat mukaan kouluun ja työelämään -hanke vastaa hallituksen työllisyystavoitteisiin

Puolen miljoonan euron opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksen ajalle 12.6.2020–31.5.2022 saanut Vanhemmat mukaan kouluun ja työelämään -hanke vastaa hallituksen työllisyystavoitteisiin, joissa yksi merkittävä kohderyhmä ovat vaikeasti tavoitettavat ja työllistyvät maahanmuuttajaäidit. He jäävät usein pitkäksi ajaksi kotiin, pois koulutuksesta ja työmarkkinoilta. Vantaan osaamiskeskuksen, perusopetuksen ja Careerian yhteisessä hankkeessa kehitetään malli, jossa kielenopetuksen, koulutukseen tai työelämään ohjauksen ja moniosaajakoulutuksen yhdistelmällä kohderyhmän maahanmuuttajaäidit saadaan ohjattua aktiivisiksi yhteiskunnan toimijoiksi.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan ja kehitetään edelleen Äidit mukana ja Vanhemmat mukaan kouluun -hankkeiden mukaista kielen oppimisen mallia yhdessä Vantaan perusopetuksen kanssa vantaalaisissa kouluissa. Lisäksi yhteistyössä kehitetään mallin levittämistä varhaiskasvatukseen sekä ruotsinkieliseen perusopetukseen, jossa on ruotsia toisena kielenä puhuvia maahanmuuttajia. Työkokeilulla edistetään mukana olevien työelämätaitoja. Hankkeen toisessa vaiheessa osallistujat siirtyvät osaamiskeskukseen, jossa heille tehdään tarvittavat kartoitukset ja polutussuunnitelmat edelleen opintoihin ja työelämään tai näiden yhdistelmään. Kolmannessa vaiheessa kohderyhmän äidit palaavat osaamiskeskuksesta moniosaajakoulutukseen ammatilliseen koulutukseen. Moniosaajamallissa opiskellaan tutkinnon osa kerrallaan sellainen kokonaisuus, jolla on työllistävä vaikutus. Malli otettiin käyttöön Careeriassa syksyllä 2019. Lisätietoa moniosaajamallista:
Moniosaajamalli

Tavoitteena laajasti kuntiin jalkautettava malli

Hankkeella kehitettävässä mallissa perusopetusvaiheessa opiskellaan suomen kieltä, tieto- ja viestintätekniikkataitoja, yhteiskuntatietoutta sekä oppimaan oppimista. Osaamiskeskus puolestaan tarjoaa maahanmuuttajille tukea oman osaamisen tunnistamiseen, työllistymiseen sekä ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Ammatillisessa oppilaitoksessa suoritetaan ammatillisia opintoja tavoitteena työllistyminen.

Hankkeella kehitettävää mallia pilotoidaan Vantaan kaupungin ja Careerian yhteistyönä. Rahoitus  Vanhemmat mukaan kouluun ja työelämään -hankkeeseen on saatu yhdessä Careerian, Vantaan kaupungin oppimisen ja kasvatuksen toimialan sekä Vantaan osaamiskeskuksen kanssa. Mallia toteutetaan Vantaalla viidessä koulussa: Lehtikuusen, Jokiniemen, Kaivokselan, Mikkolan ja Rajakylän koulussa. Rahoituksen päähakijana on Vantaan kaupunki ja hankekumppanina osaamiskeskus ja Careeria. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi hankkeelle rahoitusta 500 000 €, josta Careerian osuus on reilut 310 000 €.

Hankkeella kehitettävä toimintamalli voidaan jalkauttaa läpi Suomen kaiken kokoisiin kuntiin ja myös alueille, joissa ei ole maahanmuuttajien osaamiskeskustoimintaa. Malli voidaan toteuttaa kokonaisena jatkumona, joka sisältää kaikki kolme vaihetta, perusopetus, osaamiskeskus, ammatilliset opinnot tai yksittäisinä osina. Yhteisenä tavoitteena on auttaa kohderyhmää nopeasti koulutuksen kautta eteenpäin työelämään ja yhteiskunnan aktiivisiksi toimijoiksi.

Helsingissä mallin on ottanut kokeiluun syksyksi 2020 Keinutien ala-aste Kontulassa. Tavoitteena on lukuvuonna 2020–2021 jalkauttaa malli myös itäiselle Uudellemaalle.

Malli on herättänyt huomiota myös Suomen ulkopuolella ja kiinnostaa opinnäytetyön tekijöitä

Uuden hankkeen taustalla olevat Äidit mukana ja Vanhemmat mukaan kouluun -hankkeiden hyvät tulokset ovat herättäneet kiinnostusta niin Suomessa kuin sen rajojen ulkopuolella. Hankkeita on käyty esittelemässä jo mm. Saksassa, Virossa, Työ- ja elinkeinoministeriössä (TEM), ELY-keskuksessa ja erilaisissa maahanmuuttajatilaisuuksissa. Hanketta on myös jo benchmarkattu mm. Lappeenrantaan, Kouvolaan, Vaasaan, Ouluun, Keravalle, Helsinkiin, Järvenpäähän ja Turkuun. Näissä kaikissa ollaan jo aloittelemassa vastaavanlaista toimintaa. Malli oli syksyllä 2019 myös kuuden Cygnaeus-palkinnon finalistin joukossa. 

Aihe kiinnostaa myös opinnäytetyönä ja gradun aiheena. Siihen on viitattu myös väitöskirjassa ja siitä ollaan kiinnostuneita tekemään tutkimustyötä.

Lisätietoja:

Palvelupäällikkö Minna Perokorpi-Sulin, Careeria, minna.perokorpi-sulin@careeria.fi, puh. 040 672 1835