Careeria

Tarina Careerian takana / Historien bakom Careeria / The story behind Careeria

Careeria on tarjonnut ammatillista koulutusta työelämän tarpeisiin jo yli 60 vuotta. Careeria-nimellä on toimittu 1.1.2019 lähtien. Monialaisesta Careeriasta valmistuu työelämän palvelukseen huomisen tekijöitä, joista moni toimii usealla kielellä, ja luo uusia uria kansainvälisessä ympäristössä. 

Careerian taustalla ovat vuoden 2018 alussa yhdistyneet Amisto ja Edupoli sekä vuonna 2012 Point Collegen muodostaneet Porvoon kauppaoppilaitos ja Porvoon terveydenhuolto-oppilaitos. Nyt näiden toimijoiden voimat yhdistänyt Careeria palvelee alueen työelämää ja opiskelijoita rohkeana ja uudistuvana. Monialaisesta Careeriasta valmistuu alueen työelämän palvelukseen huomispäivän huippuosaajia, yksilöllisiä, jatkuvan kehittymisen polkuja eteneviä tulevaisuuden tekijöitä, joista moni toimii usealla kielellä, ja luo uusia uria kansainvälisessä ympäristössä.

Careeria haluaa kannustaa, välittää ja mahdollistaa, ohjata urapolulle, luoda uusia uria ja vahvistaa elinikäistä oppimista sekä integroitua työelämään. Careeria kouluttaa nuoria ja aikuisia suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, ja sillä on myös omaa oppisopimustoimintaa. Omistajakunnat ovat Porvoo, Sipoo, Loviisa, Askola ja Lapinjärvi, ja toiminta-alueena koko itäinen Uusimaa ja pääkaupunkiseutu. Virtuaalisesti palvelemme valtakunnallisesti ajasta ja paikasta riippumattomasti.

Koulutusaloja on parikymmentä, ja tutkintovalikoimaan kuuluu yli 80 eri alan perus-, ammatti ja erikoisammattitutkintoa. Opiskelijoita on n. 11 000 vuodessa, ja liikevaihto on n. 35 milj. euroa. Konserniin kuuluu myös tytäryhtiö CareeriaPlus Oy, joka toimii vapailla markkinoilla. Careerian henkilöstömäärä on yli 400, ja toimipisteitä on Porvoossa, Askolassa, Vantaalla, Helsingissä ja Keravalla.

Careeria – huomisen tekijöille

 

Historien bakom Careeria

Careeria har erbjudit yrkesutbildning för arbetslivets behov redan i över 60 år. Namnet Careeria togs i bruk fr.o.m. 1.1.2019. Careeria utbildar arbetskraft för arbetslivets framtida behov. De utexaminerade är specialister med individuella färdigheter. En stor del är även beredda att agera på flera språk och skapa nya karriärmöjligheter på den internationella marknaden.

Careeria har sin bakgrund i sammanslagningen mellan Amisto och Edupoli i början av år 2018, likaså fusionen år 2012 då Borgå Handelsläroverk gick ihop med Porvoon terveydenhuolto-oppilaitos och bildade Point College. Det nya aktiebolaget heter Careeria, vars främsta uppgift är att fungera som en modig och modern förebild för såväl arbetslivet som studerande. Careeria kommer att utbilda arbetskraft för arbetslivets framtida behov. De utexaminerade är specialister med individuella färdigheter och med en positiv inställning till livslångt lärande. En stor del är även beredda att agera på flera språk och skapa nya karriärmöjligheter på den internationella marknaden.

Careeria vill uppmuntra, bry sig om och möjliggöra, vägleda, och skapa nya möjligheter och förstärka livslångt lärande samt integrera sig med arbetslivet. Careeria utbildar unga och vuxna, på finska, svenska och engelska och har också egen läroavtalsverksamhet. Aktiebolaget ägs av Borgå, Sibbo, Lovisa, Askola och Lappträst och verksamhetsområdet täcker hela östra Nyland och hufvudstadsregionen. Virtuellt betjänar Careeria hela landet, oberoende av tid och plats.

Careeria erbjuder 20 olika utbildningsbranscher och har över 80 olika grund-, yrkes- och specialyrkesexamina. Studieomfattningen uppgår totalt till ca 11 000 studerande och Careeria har en omsättning på ca 35 milj. euro. Till koncernen hör också dotterbolaget CareeriaPlus Oy, som fungerar på den fria marknaden. Careeria har ca 400 anställda, och verksamhet i Borgå, Askola, Vanda, Helsingfors och Kervo.

Careeria – fokus på framtiden

 

The story behind Careeria

Careeria has provided vocational training for working life purposes for over 60 years. We have operated under the name Careeria since 1.1.2019. The new multidisciplinary vocational education and training provider Careeria is preparing tomorrow's top skilled workers for unique, future-oriented careers, many of which will demand skills in multiple languages and create new roles in international work environments.

The background to this situation is as follows: In the beginning of 2018, Amisto and Edupoli merged and in 2012 Point College was formed by the merger of Porvoo Commercial College and the Porvoo Health Care Institute. Now, Careeria, which joined the forces of these actors on January 1, 2019, serves the working life and their students will be courageous and renewed. The new multidisciplinary education institution Careeria is preparing tomorrow's top experts for unique, future-oriented careers, many of which will be in multiple languages and create new roles in the international environment.

The new school, Careeria, wants to encourage, enable, guide and coach students in their career paths and create new horizons, strengthening lifelong learning and integrating it into working life. Careeria educates young people and adults in Finnish, Swedish and English and also has their own apprenticeship activity. The owners of the company are the cities of Porvoo, Sipoo, Loviisa, Askola and Lapinjärvi, and the school operates throughout Eastern Uusimaa and the capital area. Virtually we serve learners nationwide regardless of time and place.

Careeria's offering covers over twenty different fields of study, and the diploma programs includes more than 80 different fields of industry, profession and speciality vocational qualifications. The number of students is about 11,000 people per year and turnover is approximately EUR 35 million. The Group also includes the subsidiary CareeriaPlus Oy, which operates in the free market. Careeria has over 400 employees and operates in Porvoo, Askola, Vantaa, Helsinki and Kerava.

Careeria – tomorrow's achievers