Oppivelvollisuus toisen asteen opinnoissa

Oppivelvollisuutta säätelee ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Oppivelvollisuuslaki (1214/2020)

Miksi oppivelvollisuus laajenee?

Osaamisvaatimusten kasvaessa työllistyminen edellyttää nykyisin vähintään toisen asteen tutkinnon suorittamista. Tavoitteena on turvata kaikille elämässä ja yhteiskunnassa tarpeellinen perusosaaminen ja sivistys sekä edistää yhdenvertaisia mahdollisuuksia kehittää itseään kykyjensä ja tarpeidensa mukaisesti.

Tavoitteena on, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen.

Keitä oppivelvollisuus koskee?

Oppivelvollisuus jatkuu perusopetuksen jälkeen toiselle asteelle ilman keskeytystä.

Oppivelvollisuuden laajennus tulee voimaan ikäluokka kerrallaan. Velvoite hakeutua ja jatkaa toisen asteen koulutuksessa vaikuttaa niihin nuoriin, jotka keväällä 2021 olivat perusopetuksen 9. luokalla. Tästä ikäluokasta alkaen oppivelvollisuuden laajentaminen koskee kaikkia perusopetuksesta toiselle asteelle siirtyviä nuoria.

Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen on suorittanut toisen asteen tutkinnon.

Missä toisen asteen oppivelvollisuus suoritetaan?

Perusopetuksen jälkeinen oppivelvollisuus suoritetaan pääsääntöisesti ammatillisessa koulutuksessa tai lukiokoulutuksessa.

Careeriassa oppivelvollisuuden voi suorittaa

 • Ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto
 • Kaksoistutkinnon suorittaminen
 • Oppisopimuskoulutus, joka johtaa ammatilliseen tutkintoon
 • Toisen asteen koulutuksen väliin sijoittuvassa nivelvaiheen koulutuksessa (Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus VALMA)

Lisäksi oppivelvollisuutta voi suorittaa

 • Nuorten tai aikuisten lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto
 • Erilaiset muut valmistavat koulutukset (kymppiluokka/perusopetuksen lisäopetus, LUVA ja TELMA)
 • Kansanopistojen oppivelvollisille suunnatut vähintään vuoden pituiset koulutukset

Mitä hakeutumisvelvollisuus tarkoittaa?

Hakeutumisvelvollisuus tarkoittaa, että oppivelvollisen nuoren on haettava ennen peruskoulun 9. luokan päättymistä joko toisen asteen koulutukseen, nivelvaiheen koulutukseen tai muuhun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaan koulutukseen.

Oppivelvollinen hakeutuu koulutukseen keväisin valtakunnallisen yhteishaun kautta tai jatkuvan haun kautta.

Huoltajan tulee huolehtia siitä, että nuori hakeutuu perusopetuksen jälkeen toisen asteen opintoihin. Jos oppivelvollinen ei saa opiskelupaikkaa yhteishaussa, hakeutumisvelvollisuus jatkuu niin kauan, kunnes hän saa koulutuspaikan.

Perusopetuksen järjestäjällä eli peruskoululla on vastuu ohjata, tukea ja valvoa nuoren oppivelvollisuuden suorittamista siihen asti, että nuori aloittaa perusopetuksen jälkeisen koulutuksen toisen asteen opinnoissa. Jos oppivelvollinen nuori vielä kesän jälkeen on ilman opiskelupaikkaa vastuu ohjata ja valvoa oppivelvollisuuden suorittamista siirtyy nuoren asuinkunnalle.

Huoltajan vastuu

Oppivelvollisen nuoren huoltajan tai muun laillisen edustajan tulee huolehtia siitä, että nuori suorittaa oppivelvollisuuden. Jos huoltaja tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyö tämän velvollisuuden, hänet voidaan tuomita oppivelvollisuuden valvonnan laiminlyönnistä sakkorangaistukseen.

Huoltajan valvontavastuu päättyy oppivelvollisuuden päätyttyä tai kun oppivelvollinen on tätä ennen hyväksytysti suorittanut ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon.

Toisen asteen koulutuksen järjestäjän ohjaus- ja valvontavastuu

​​​​​​​​​​​​​​Oppilaitoksen ohjaus- ja valvontavastuu alkaa, kun oppivelvollinen on aloittanut opintonsa Careerian opiskelijana. Jos oppivelvollinen ei aloita opintoja 3 päivän sisällä, opiskelijan opinto-oikeus mitätöidään. 

Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOKS), jonka mukaisesti oppivelvollisen opiskelijan opintojen tulee edistyä. Oppilaitos seuraa oppivelvollisen opintojen edistymistä ja ilmoittaa oppivelvollisen huoltajalle ja muulle lailliselle edustajalle, jos oppivelvollinen ei suorita opintojaan opiskelusuunnitelmansa mukaisesti.

Mikäli opinnot eivät etene suunnitellusti, oppilaitos selvittää yhdessä oppivelvollisen ja hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa kanssa opiskelijan ohjauksen ja tuentarpeen riittävyyden sekä muut mahdollisuudet suorittaa oppivelvollisuus.

Opintojen maksuttomuus

Maksuttomuus koskee vain niitä opiskelijoita, jotka kuuluvat laajennetun oppivelvollisuuden piiriin. Oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen voi kestää sen kalenterivuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta. 

Opiskelijalle maksuttomia ovat:

 • opetus (nykyisinkin maksutonta)
 • päivittäinen ruokailu (nykyisinkin maksutonta)
 • opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit esim. tietokone (opintojen ajaksi)
 • opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet (opintojen ajaksi) 
 • vähintään 7 kilometrin pituiset koulumatkat (Kelan koulumatkatukijärjestelmän kautta)
 • joissakin erityistapauksissa myös majoitus (opiskelija-asuntolassa)  -ja siitä aiheutuvat matkakustannukset. (Careerian kuraattori)

Erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa tarvittavat henkilökohtaiset välineet, kuten urheiluvälineet, joita opiskelija käyttää myös muutoin kuin opetuksen yhteydessä, jäävät edelleen opiskelijan itsensä maksettaviksi.