Ohje, koronavirusepidemia/Instruktioner, coronavirusepidemin/Instructions, Coronavirus epidemia - Careeria

Ohje, koronavirusepidemia/Instruktioner, coronavirusepidemin/Instructions, Coronavirus epidemia

Päivitys/Uppdatering/Update 7.8.2020

Careerian ohjeet opiskelijoille ja asiakkaille oppilaitoksen tiloissa korona-aikana

Careerian opiskelijoita ja huoltajia sekä asiakkaita koskevan tiedotuksen päätiedotuskanava koronavirusepidemian aikana on Careerian nettisivut: www.careeria.fi.

Careerias instruktioner för studerande och kunder angående vistelse i läroanstaltens utrymmen under coronatiden

Under tiden för Coronavirusepidemin ber vi såväl studerande som vårdnadshavare att följa vår huvudsakliga informationskanal, som under coronavirusepidemin är våra nätsidor: www.careeria.fi.

Careeria premises instructions for students and customers during the Corona empidemia

www.careeria.fi is the main information channel for all Careeria bulletins and Coronavirus information updates for students, guardians and customers.

 

Ruokala/Matsalen

Ruokalaohjeet

Instruktioner för vistelse i matsalen

Instructions, dining facilities

 

Päivitys/Uppdatering/Update 12.6.2020 

Careerian linjaukset koronavirusepidemian aikana

Valtioneuvoston suositusten 16.3. ja 30.3.2020 mukaisesti Careeriassa siirrytään etäopetukseen ajalla 17.3.–13.5.2020. Etäopetusta jatketaan kevätlukukauden 2020 loppuun. Careeriassa järjestetään lähiopetusta turvallisuudesta huolehtien niille opiskelijoille, joiden valmistuminen tai erityinen tuki sitä edellyttää.

I enlighet med statsrådets nya linjedragningar 16.3. och 30.3.2020 övergår Careeria till distansstudier 17.3.–13.5.2020. Distansstudierna fortsätter hela vårterminen 2020. Careeria ordnar närundervisning, med beaktande av säkerheten, för de studerande vars utexaminering eller särskilt stöd detta förutsätter.

In accordance with the Finnish Government’s recommendations 16.3. and 30.3.2020 all lessons and teaching at Careeria will be in e-Learning form between 17.3.–13.5.2020. e-Learning will continue until the end of spring semester 2020. Careeria organizes contact teaching with adequate safety measures to the students whose graduation or special needs support require it

 

Koulutuksemme jatkuvat kevätlukukauden 2020 verkon välityksellä, koulutuksiin hakeutuminen jatkuu ja uusia koulutuksia aloitetaan etätoteutuksina.

Careeriassa on siirrytty etäopetukseen ajalla 17.3.–13.5.2020. Etäopetusta jatketaan kevätlukukauden loppuun. Careerian asuntola suljetaan vastaavaksi ajaksi ja asiakastyöt perutaan. Opiskelijoille ei makseta ruokarahaa etäopetuksen ajalta, eikä yhteisiä ruokailuja järjestetä.

Careerian tiloissa liikkuminen:
Careerian ohjeet opiskelijoille ja asiakkaille oppilaitoksen tiloissa korona-aikana

Careerian opiskelijoita ja huoltajia sekä asiakkaita koskevan tiedotuksen päätiedotuskanava koronavirusepidemian aikana on Careerian nettisivut: www.careeria.fi.

Opettajat viestivät opiskelijoille etäopetuksen käytännön järjestelyistä. Koulutussopimuksella työpaikalla järjestettävän koulutuksen osalta noudatetaan aikaisempia toimintatapoja, mikäli työnantajat hyväksyvät toimintatavan ja työharjoittelusta ei ole vaaraa opiskelijan terveydelle.

Todistukset:
Careerian opiskelijat saavat omat ajantasaiset tietonsa valmistumisesta ja opintosuorituksista suoraan KOSKI-palvelusta. Minimoimme koronavirusepidemian ja etätyöskentelyn aikana todistusten allekirjoittamisen vain akuutteihin tilanteisiin, ja pyydämme siksi hyödyntämään KOSKI-palvelua: https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/.

Työpaikkaohjaajat:
Työpaikkaohjaajille

Opiskelu lomautusaikana:

EK:n tiedote 1.4.2020 Opiskelu lomautusaikana ja lomautuksen vaihtoehtoja

Hyödyllisiä linkkejä:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Valtioneuvosto
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Opetushallitus
Suomen Yrittäjät

Valtioneuvoston suositukset 16.3.2020:
16.3.2020 Valtioneuvoston suoritukset yliopistoille, ammattikorkeakouluille, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen, vapaan sivistystyön, taiteen perusopetuksen, perusopetuksen, esiopetuksen sekä varhaiskasvatuksen järjestäjille koronaviruspandemian aikana

 

Våra utbildningar fortsätter via nätet, ansökan till utbildningar fortsätter och nya utbildningar inleds på distans.

Careeria övergår till distansstudier 17.3.–13.5.2020. Distansstudierna fortsätter hela vårterminen 2020. Careerias internat stängs för samma tid och även kundarbeten som utförs av Careerias studerande avbokas. Det utbetalas inte matpeng för tiden undervisningen sker på distans. Det ordnas inte heller gemensamma lunchtillfällen.

Careerias instruktioner för studerande och kunder angående vistelse i läroanstaltens utrymmen under coronatiden

Under tiden för Coronavirusepidemin ber vi såväl studerande som vårdnadshavare att följa vår huvudsakliga informationskanal, som under coronavirusepidemin är våra nätsidor: www.careeria.fi.

Lärarna informerar studerande och vårdnadshavare angående arrangemangen som berör distansundervisningen. I det fall att arbetsgivaren godkänner tillvägagångssättet och lärandet på arbetsplatsen inte medför fara för den studerandes hälsa, följer de som studerar på utbildningsavtal de regler som gäller på arbetsplatsen.

Betyg:
Careerias studeranden kan från KOSKI-tjänsten få sina egna uppdaterade uppgifter om avlagd examen och studieprestationer. Under coronavirusepidemin och tiden vi jobbar på distans minimerar vi underteckning av betyg endast till akuta fall, och därför ber vi er att dra nytta av KOSKI-tjänsten: https://studieinfo.fi/oma-opintopolku/.

Arbetsplatshandledare: 
För arbetsplatshandledare

Nyttiga länkar:

Institutet för hälsa och välfärd
Statsrådet
Undervisnings- och kulturministeriet
Utbildningsstyrelsen

 

All lessons and teaching at Careeria will be in e-Learning form between 17.3.–13.5.2020. e-Learning will continue until the end of spring semester 2020. The Careeria student residential homes will be closed for the abovementioned period and all work with and for customers suspended. Students will not receive meal allowances during the e-Learning period and no Careeria cafeteria joint meals will be available.

Careeria premises instructions for students and customers during the Corona empidemia

www.careeria.fi is the main information channel for all Careeria bulletins and Coronavirus information updates for students, guardians and customers.

Trainers will advise their students with practical information and instructions on all e-Learning tasks and arrangements. Training agreement workplace training will continue uninterrupted providing the employers agree to this form of learning and there is no health risk to the students.

Certificates:

Careeria students can access their up to date information on course completion and study record directly via the KOSKI-Service. To help minimize the effects of the Coronavirus, and during this period of distance working and study, certificates will only be hand signed in acute urgent cases. This is why we ask you to independently utilize the KOSKI-Service at: https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/

Useful links:

Finnish institute for health and welfare
Finnish Government
Ministry of Education and Culture

 

Matkat/resor/travels:

Careerian linjaus ulkomaanmatkoista koronavirusepidemian aikana

Ohjeistus päivitetty 12.3.2020

Careerian työntekijöiden ja opiskelijoiden ulkomaanmatkoja ei toteuteta eikä ulkomaalaisia vierailijoita oteta vastaan 31.5.2020 saakka. 

Vastuuopettaja ohjeistaa opiskelijoita yksityisen matkustamisen osalta. Opiskelijan tulee ilmoittaa vastuuopettajalle matkustamisesta koronaepidemian riskialueelle. Opiskelijan tulee matkalta saavuttuaan pysytellä 14 vrk ajan pois oppilaitoksen tiloista.

Mikäli sinulla on flunssan oireita

Hengitystieinfektio-oireisen ei pidä tulla oppilaitokseen. Tämä koskee sekä opiskelijoita että henkilökuntaa. Opiskelijat voivat olla tarvittaessa puhelimitse yhteydessä kouluterveydenhuoltoon tai omaan terveyskeskukseen.

Koronavirus tarttuu pisara- ja kosketustartuntana, joten hyvä käsihygienia on tärkeä kaikissa olosuhteissa. Careeria seuraa valtakunnallista ohjeistusta koronavirusepidemiasta, ja päivittää tietoja tarvittaessa. Alla hyödyllisiä linkkejä.

Ulkoministeriön matkustusohjeet ja -tiedotteet matkatyössä toimiville

Ulkoministeriön nettisivuilta löytyy ohjeet matkatyössä toimiville:

https://um.fi/uusimmat-matkustustiedotteet

Opetustoimi ja koronavirus

Opetushallitus ohjeistaa kouluja, oppilaitoksia ja varhaiskasvatusta sekä kansainvälisissä hankkeissa mukana olevia organisaatioita varautumaan koronavirukseen. Ohjeistus tulee terveysviranomaisilta.

Oph: https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/opetustoimi-ja-koronavirus-noudata-terveysviranomaisen-ohjeistusta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Ajankohtaista koronaviruksesta COVID-19

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Porvoossa seurataan koronavirustilannetta

Tietoa koronaviruksesta ja sen ehkäisystä

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan ajankohtaista tietoa koronaviruksesta

https://www.hel.fi/uutiset/fi/sosiaali-ja-terveysvirasto/ajankohtaista-tietoa-uudesta-koronaviruksesta

 

Careerias linjedragning för resor utomlands under coronavirusepidemin

Instruktionerna uppdaterade 12.3.2020

Utrikesresor för Careerias personal och studerande avbryts ända fram till 31.5.2020. Careeria tar heller inte emot utländska gäster under denna period.

Den ansvariga läraren ger den studerande instruktioner angående privata utrikesresor. Den studerande bör meddela sin ansvariga lärare om man tänker resa till ett coronaepidemiområde. Efter att den studerande återvänder från resan, bör den i 14 dygn hålla sig bort från läroanstaltens utrymmen.

Om du har influensasymtom

Om du har luftvägssymtom ska du inte komma till läroanstalten. Detta gäller såväl studerande som personal. De studerande kan vid behov per telefon vara i kontakt med skolhälsovården eller sin egen hälsovårdscentral.

Coronaviruset smittar via så kallad droppsmitta, även vid kontakt med någon som bär sjukdomen kan smitta. Därför är det ytterst viktig med en god handhygien i alla omständigheter. Careeria följer de nationella instruktionerna angående coronavirusepidemin, och uppdaterar informationen vid behov. Nedan hittar du nyttiga länkar:

Utrikesministeriets reseinstruktioner och –meddelanden för de som arbetar inom resebranschen

https://um.fi/resande-resemeddelanden

Undervisningsväsendet och coronaviruset

Utbildningsstyrelsen anvisar skolor, läroanstalter, småbarnspedagogiken och organisationer som deltar i internationella projekt att förbereda sig på coronavirusepidemin. Instruktionerna kommer från hälsomyndigheterna.

https://www.oph.fi/sv/nyheter/2020/undervisningsvasendet-och-coronaviruset-folj-halsomyndigheternas-anvisningar

Institutet för hälsa och välfärd

Aktuellt om coronaviruset COVID-19

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

I Borgå följer man med coronavirusläget 

https://www.borga.fi/information-om-coronaviruset-och-motverkan-av-det

Helsingfors stad, social- och hälsovårdssektor: Aktuell information om coronaviruset

https://www.hel.fi/uutiset/sv/sosiaali-ja-terveysvirasto/aktuell-information-om-coronaviruset

 

Careeria instructions for student travel during the Coronavirus epidemia

Instructions updated 12.3.2020

Careeria has outlined instructions on foreign travel for the duration of the Coronavirus as follows:

All Careeria related foreign travel will be suspended starting 2.3.2020. This instruction includes Careeria students, staff and personnel. As of 9.3.2020 this instruction includes all visitors and guests from foreign countries. This instruction is in force for the whole spring term 2020, ending 1.6.2020. Updated instructions will be provided as required.

Instructions for travellers returning from a Coronavirus epidemia area:

Students returning from a private visit to a Coronavirus epidemia area are instructed to stay away from all Careeria premises for two weeks – 14 days. Students are instructed to contact their own course coordinator by telephone or e-mail for further instructions.

The virus spreads mainly through respiratory droplets produced when an infected person coughs or sneezes and is also transmitted and spread via touch infection. To reduce spreading and transmission of the virus cough and sneeze into your sleeve, wash your hands regularly with alcohol-based hand sanitizer.  Careeria is following national instructions on the Coronavirus epidemia and will update information and instructions as required. Please see the useful links below:

The Ministry for Foreign Affairs of Finland – Coronavirus advice for travellers:

https://um.fi/current-affairs/article/-/asset_publisher/iYk2EknIlmNL/content/ulkoministeri-c3-b6-seuraa-koronavirustilannetta

Education Department and Coronavirus:

The Ministry of Education will instruct all educational institutions and international cooperation organisations on how to prepare for the Coronavirus.

Oph: https://thl.fi/en/web/infectious-diseases/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates

The Finnish Institution for Health and Welfare (The City of Porvoo is observing the same instructions and updates)

Current information on the Coronavirus / COVID-19

https://thl.fi/en/web/infectious-diseases

The City of Helsinki – Social Services and Health Care – Information about the Coronavirus:

https://www.hel.fi/uutiset/en/social-services-and-health-care/current-information-about-the-novel-coronavirus