Ohje, koronavirusepidemia/Instruktioner, coronavirusepidemin/Instructions, Coronavirus epidemia

Päivitys/Uppdatering/Update 8.4.2021

Etäopetus Careeriassa jatkuu toistaiseksi/
Careeria fortsätter distansstudier tillsvidare/
All lessons and teaching at Careeria will be in e-Learning for the time being

Valtioneuvoston suositusten 26.11.2020 mukaisesti Careeriassa siirryttiin etäopetukseen 30.11.2020 alkaen. Etäopetus jatkuu toistaiseksi. Lähiopetusta järjestetään valtioneuvoston antamien kokoontumisohjeiden mukaisesti ja turvallisuudesta huolehtien niille opiskelijoille, joiden opiskelutilanne sitä edellyttää. 

Opettajat viestivät opiskelijoille etäopetuksen käytännön järjestelyistä. Koulutussopimuksella työpaikalla järjestettävän koulutuksen osalta noudatetaan aikaisempia toimintatapoja, mikäli työnantajat hyväksyvät toimintatavan ja työharjoittelusta ei ole vaaraa opiskelijan terveydelle.

Todistukset:
Careerian opiskelijat saavat omat ajantasaiset tietonsa valmistumisesta ja opintosuorituksista suoraan KOSKI-palvelusta. Minimoimme koronavirusepidemian ja etätyöskentelyn aikana todistusten allekirjoittamisen vain akuutteihin tilanteisiin, ja pyydämme siksi hyödyntämään KOSKI-palvelua: https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/

Työpaikkaohjaajat:
Kirje työpaikkaohjaajille 

Tiedote 5.2.2021: Careeria linjaa etä- ja lähiopetuksen koronatilanteen mukaan kuukausi kerrallaan

Materiaalipaketti tahoista, jotka tarjoavat apua: Älä jää yksin

Enligt statsrådets rekommendationer från den 26 november 2020 övergick man i Careeria till distansundervisning från och med den 30 november 2020. Distansundervisningen fortsätter tillsvidare.  Närundervisning ordnas enligt statsrådets rekommendationer om sammankomster och med beaktande av säkerhet för de studerande vars studiesituation detta förutsätter.

Lärarna informerar studeranden om de praktiska arrangemangen gällande distansstudier. I utbildning som grundar sig på utbildningsavtal följes tidigare tillvägagångssätt förutsatt att detta godkänns av arbetsgivaren och att inte studerandes hälsa riskeras.  

Betyg:
Careerias studeranden kan från KOSKI-tjänsten få sina egna uppdaterade uppgifter om avlagd examen och studieprestationer. Under coronavirusepidemin och tiden vi jobbar på distans minimerar vi underteckning av betyg endast till akuta fall, och därför ber vi er att dra nytta av KOSKI-tjänsten: https://studieinfo.fi/oma-opintopolku/

Arbetsplatshandledare: 
För arbetsplatshandledare 

In accordance with the government recommendations of 26.11.2020 Careeria initiated remote learning. Remote learning will now continue for the time being. Contact teaching will be resumed observing all necessary safety rules for those students whose learning require such.  

Teachers will notify their own groups of the necessary arrangements. Workplace training agreement learning will continue as earlier arranged, providing that employers agree to conform to the arrangments, and student health safety is guaranteed.

Certificates:
Careeria students can access their up to date information on course completion and study record directly via the KOSKI-Service. To help minimize the effects of the Coronavirus, and during this period of distance working and study, certificates will only be hand signed in acute urgent cases. This is why we ask you to independently utilize the KOSKI-Service at: https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/

Etälounas/Distansskollunch/Distance school meals

Kasvomaskisuositus/Maskrekommendation/Face mask recommendation

Careeria haluaa huolehtia niin opiskelijoiden kuin henkilökunnan turvallisuudesta ja terveydestä. Careerian jokaisessa toimipisteessä on voimassa kasvomaskisuositus. Maskia käytetään oppilaitoksen sisätiloissa toistaiseksi. Opiskelijat vastaavat maskien hankinnasta itse. Opiskelija voi olla käyttämättä maskia terveydellisistä syistä, mutta silloin edellytämme terveydenhoitajan lausuntoa.  HUOM! Jos opiskelija ei noudata maskisuositusta, hänet voidaan siirtää etäopetukseen kaikkien turvallisuuden takaamiseksi. Opetus jatkuu Careeriassa työjärjestyksen mukaan lähi- ja etäopetuksen yhdistelmänä. On opiskelijoiden edun mukaista, että lähiopetus jatkuu. Oppilaitokseen ei saa tulla sairaana. Torjumme koronaa yhdessä maskien käytön lisäksi hyvällä käsihygienialla, turvaväleillä ja koronavilkun käytöllä. Seuraamme koronatilannetta ja viranomaisten ohjeita ja tiedotamme mahdollisista muutoksista tällä paikalla.

Careeria vill ta hand om såväl studerandenas som personalens säkerhet och hälsa. Vid Careerias samtliga verksamhetsställen råder maskrekommendation. Användning av ansiktsmask i läroanstaltens lokaliteter gäller tillsvidare. De studerande ansvarar själva för anskaffning av masker. Den studerande kan pga. hälsoskäl låta bli att använda ansiktsmask, men då förutsätts ett utlåtande av hälsovårdaren. OBS! Om den studerande inte följer maskrekommendationen, kan den studerande förflyttas på distansundervisning för att garantera säkerheten. Undervisningen fortsätter i Careeria enligt läsordningen med en kombination av när- och distansundervisning. Det är till fördel för studerandena att närundervisningen fortsätter. Man får inte komma till läroanstalten om man är sjuk. Utöver användning av ansiktsmasker bekämpar vi corona med en god handhygien, säkerhetsavstånd och coronablinkern. Vi följer med coronaläget och myndigheternas instruktioner, om eventuella förändringar informeras på den här sidan.

Careeria is concerned about the safety and health of students and staff. Face masks must be worn indoors at every Careeria premise until further notice. Students are responsible for purchasing their own masks. A student can refrain from using a face mask for health specific reasons but a nurse’s certificate is required. NB! If the student does not comply with the mask recommendation, the student can be transferred to distance learning as a safety measure to ensure everybody’s safety. Studying at Careeria continues according to schedules as a combination of contact and distance learning. Continuing contact studies is in the best interest of students. Do not come to any Careeria premises while feeling ill. We must continue to prevent Corona from spreading by good hand-hygiene, social-distancing and by using the *Koronavilkku application. We will continue to observe the instructions of the health authorities and keep you informed of any changes on this forum. 

Careerian ohjeet opiskelijoille ja asiakkaille oppilaitoksen tiloissa korona-aikana

Careerias instruktioner för studerande och kunder angående vistelse i läroanstaltens utrymmen under coronatiden

Careeria premises instructions for students and customers during the Corona empidemia

Kilpailu Careerian opiskelijoille 23.11.2020 asti: Kyytiä koronalle! Bli av med coronan! Kick out Corona! Lue lisää/läs mera/read more.

THL: Matkustaminen ja koronaviruspandemia 

Careerian Herttoniemen toimipisteessä 3.2.2021 paikalla olleella henkilöllä on myöhemmin todettu koronavirustartunta. Lisää tietoa täältä.

Careerian Vantaan toimipisteessä 2.11.2020 paikalla olleella todettu koronavirustartunta. Lisää tietoa täällä.

Careerian Herttoniemen toimipisteessä 26.10., 27.10. ja 28.10.2020 paikalla olleella todettu koronavirustartunta. Lue tiedote täältä.
Careeria Helsinki employees and students on coronavirus exposure. Read more here.

Porvoossa uusi koronavirustartunta ja yli 20 altistumista – yksi Careerian luokka karanteeniin/
En ny coronavirussmitta och över 20 exponeringar i Borgå – en klass i Careeria försätts i karantän
Lue Porvoon kaupungin tiedote täältä.

Koko Careeriassa kasvomaskit käyttöön. Lue lisää täältä.

Porvoossa lisäsuosituksia koronatilanteen hillitsemiseksi/Tilläggsrekommendationer för att minska spridningen av corona i Borgå/Further recommendations in Porvoo to control the spread of Corona
Lue Porvoon kaupungin tiedote täältä.

Careeriassa kasvomaskit käyttöön Keravalla, Helsingissä ja Vantaalla 1.10.2020 alkaen/Användning av ansiktsmask införs vid Careerias verksamhetsställen i Kervo, Helsingfors och Vanda med början fr.o.m. 1.10.2020/Face masks compulsory at Careeria: Kerava, Helsinki and Vantaa premises starting 1.10.2020 
Lue lisää/läs mera/read more here.

Careerian Herttoniemen toimipisteessä paikalla olleella todettu koronavirustartunta. Lue tiedote täältä.
Careeria Helsinki employees and students on coronavirus exposure. Read more here.

Careerian Keravan toimipisteessä korona-altistuminen. Lue tiedote täältä.

Careerian POMO-talon opiskelijalla Porvoossa on todettu koronatartunta – altistuneita ei ole:

Careerian POMO-talon toimipisteessä Porvoossa opiskelevalla henkilöllä on todettu 22.9.2020 koronatartunta. Tartuntatautilääkäri Jeff Westerlundilta 23.9.2020 saadun tiedon mukaan koronatartunnan saanut opiskelija ei ole ollut tartuttavana Careerian tiloissa.

Koronaoireisten tulee paikallisten terveysviranomaisten ohjeiden mukaisesti olla yhteydessä perusterveydenhuoltoon tai työterveyshuoltoon ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti koronatestiin.

Toiminta Careeriassa jatkuu normaalisti. Koronan osalta seuraamme valtioneuvoston tiedotusta ja noudatamme THL:n ohjeistusta. Suosittelemme koronavilkun lataamista. Ohjeet löytyvät THL:n sivuilta: https://koronavilkku.fi/. Muistutamme myös turvavälien pitämisestä ja käsihygieniasta.  

Careeria-konsernin koronaohjeistus opiskelijoille ja asiakkaille löytyy oppilaitoksen nettisivuilta etusivulta kohdasta koronainfo:  https://www.careeria.fi/opiskelijalle/ohjeet-korona-virusinstruktioner-coronavirusepidemininstructions-coronavirus-epidemia/

Lisätietoja asiasta Careeriassa antaa:
Toimitusjohtaja/johtava rehtori Pasi Kankare, puh. 040 682 1264, pasi.kankare@careeria.fi

En studerande som studerar vid Careerias verksamhetsställe i Borgå, har konstaterats coronavirussmitta – inga exponerade:

En studerande vid Careerias verksamhetsställe i Borgå, i POMO-huset har konstaterats coronavirussmitta. Enligt information vi fått 23.9.2020 av Jeff Westerlund, ansvarig läkare för smittsamma sjukdomar, har den smittade eleven inte exponerat andra i Careerias utrymmen.

De som uppvisar symptom som tyder på coronavirus bör enligt lokala hälsomyndigheter vara i kontakt med primärvården eller arbetsplatshälsovården och följa givna instruktioner för att gå på coronavirustest.

Verksamheten vid Careeria fortsätter normalt. Berörande coronaviruset följer vi stadsrådets information och THL:s (Institutet för hälsa och välfärd) instruktioner. Vi rekommenderar att man laddar ner coronablinkern. Instruktioner finns på THL:s wepplats: https://koronavilkku.fi/sv/ Vi påminner också om att hålla säkerhetsavstånd och en god handhygien.

Careeria-koncernens coronavirusinstruktioner för studerande och kunder finns på läroanstaltens webbplats, på framsidan under corona-info: https://www.careeria.fi/opiskelijalle/ohjeet-korona-virusinstruktioner-coronavirusepidemininstructions-coronavirus-epidemia/. Vi följer med situationen och informerar om saken på vår webbplats.

Tilläggsinformation:
Verkställande direktör/rektor Pasi Kankare, tel. 040 682 1264, pasi.kankare@careeria.fi

A student of Careeria in Porvoo diagnosed with Coronavirus infection – no one at Careeria has been exposed:

A student of Careeria, who studies at Porvoo, POMO-talo premises, has been diagnosed with Coronavirus infection. According to the information received from infectious disease specialist, medical doctor Jeff Westerlund on September 23 2020, the student has not been at Careeria premises during the infectious period. 

If coronavirus symptoms occur, health care services or occupational health care services are to be contacted as instructed by local health care officials. Testing will take place as instructed by health care services.

Activities of Careeria continue as normal. On Coronavirus, we follow the information provided by the Finnish Government and the instructions provided by the Finnish Institute for Health and Welfare.

We recommend downloading and installing the Koronavilkku application. The instructions can be found at the homepage provided by the Finnish Institute for Health and Welfare: https://koronavilkku.fi/en/

We kindly remind of safe distances and hand hygiene.

Careeria's Coronavirus instructions and guidelines for students and customers can be found at Careeria website main page's Coronavirus info section: https://www.careeria.fi/opiskelijalle/ohjeet-korona-virusinstruktioner-coronavirusepidemininstructions-coronavirus-epidemia/

For more information at Careeria contact:
Managing Director/Managing Principal Pasi Kankare, phone 0406821264, pasi.kankare@careeria.fi

 

CareeriaPlus Oy:n opiskelijalla Helsingin toimipisteessä on todettu koronatartunta – terveysviranomaiset ovat kontaktoineet altistuneet

Careeria Oy:n tytäryhtiö CareeriaPlus Oy:n Helsingin toimipisteessä Herttoniemessä opiskelevalla henkilöllä on todettu koronatartunta. Terveysviranomaiset ovat selvittäneet tartuntaketjun ja ovat yhteydessä kaikkiin altistuneisiin 20.–21.9. Altistuneiksi tunnistetut on asetettu karanteeniin 28.9.2020 asti.

Koronatartunnan saanut CareeriaPlus Oy:n opiskelija on ollut epidemiologin mukaan paikalla Careerian Herttoniemen toimipisteessä 14.9.2020. Terveysviranomaiset ovat jäljittäneet tuona ajankohtana Herttoniemen tiloissa tartunnalle altistuneet opiskelijat ja henkilöstön, ja heille on tiedotettu asiasta.

Liitteenä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen lääkäri Daniel Juseliuksen tiedote Careerian henkilöstölle ja opiskelijoille. Liite: Tiedote Helsingin sosiaali- ja terveystoimi, Careeria Herttoniemi, korona-altistus

Toiminta CareeriaPlus Oy:ssä ja Careeria Oy:ssä jatkuu normaalisti. Koronan osalta seuraamme valtioneuvoston tiedotusta ja noudatamme THL:n ohjeistusta.

Careeria-konsernin koronaohjeistus opiskelijoille ja asiakkaille löytyy oppilaitoksen nettisivuilta etusivulta kohdasta koronainfo:  https://www.careeria.fi/opiskelijalle/ohjeet-korona-virusinstruktioner-coronavirusepidemininstructions-coronavirus-epidemia/. Seuraamme tilannetta ja tiedotamme asiasta nettisivuillamme.

Lisätietoja asiasta CareeriaPlus Oy:ssä ja Careeria Oy:ssä antavat:
CareeriaPlus Oy: Toimitusjohtaja Kimmo Orava, puh. 040 524 9549, kimmo.orava@careeria.fi
Careeria Oy: Toimitusjohtaja/johtava rehtori Pasi Kankare, puh. 040 682 1264, pasi.kankare@careeria.fi
Careeria Oy: Turvallisuuspäällikkö Kim Lindroos, puh. 040 036 0863, kim.lindroos@careeria.fi

En studerande vid CareeriaPlus Helsingfors verksamhetsställe, har konstaterats coronavirussmitta – hälsomyndigheterna har kontaktat de exponerade

En studerande vid Careeria Ab:s dotterbolag CareeriaPlus Ab vid Helsingfors verksamhetsställe i Hertonäs har konstaterats coronavirussmitta. Hälsomyndigheterna har utrett smittokedjan och varit i kontakt med de exponerade 20.—21.9. De exponerade är försatta i karantän framtill 28.9.2020.

CareeriaPlus studerande har enligt epidemiologen varit på plats vid Careerias verksamhetsställe i Hertonäs 14.9.2020. Hälsomyndigheterna har spårat studerande och personal som rört sig i samma utrymmen vid Hertonäs verksamhetsställe, de har blivit informerade om saken.
Bifogat finns Helsingfors stads social- och hälsovårdssektorns läkare Daniel Juselius meddelande till Careerias personal och studerande: Liite: Tiedote Helsingin sosiaali- ja terveystoimi, Careeria Herttoniemi, korona-altistus

Verksamheten vid CareeriaPlus Ab och Careeria Ab fortsätter normalt. Berörande coronaviruset följer vi stadsrådets information och THL:s (Institutet för hälsa och välfärd) instruktioner.

Careeria-koncernens coronavirusinstruktioner för studerande och kunder finns på läroanstaltens webbplats, på framsidan under corona-info: https://www.careeria.fi/opiskelijalle/ohjeet-korona-virusinstruktioner-coronavirusepidemininstructions-coronavirus-epidemia/. Vi följer med situationen och informerar om saken på vår webbplats.

Ytterligare information om ärendet fås av:
CareeriaPlus Ab: Verkställande direktör Kimmo Orava, puh. 040 524 9549, kimmo.orava@careeria.fi
Careeria Ab: Verkställande direktör/ledande rektor Pasi Kankare, puh. 040 682 1264, pasi.kankare@careeria.fi
Careeria Ab: Säkerhetschef Kim Lindroos, puh. 040 036 0863, kim.lindroos@careeria.fi

A student of CareeriaPlus Oy at Helsinki premises has been diagnosed with Coronavirus infection - health officials have contacted the exposed

A student of  CareeriaPlus Oy (subsidiary of Careeria Oy) at Herttoniemi, Helsinki premises has been diagnosed with Coronavirus infection. The health officials have tracked down the transmission chain and have contacted all who were exposed between September 20-21. The exposed have been quarantined until September 28, 2020.

According to epidemiologist the Coronavirus infected CareeriaPlus Oy student has been present at Careeria Herttoniemi premises on September 14 2020. The health officials have tracked down the students and staff members who were exposed during that time and they have been informed about the matter.

Attached the briefing of Helsinki City Social Services and Health Care Division medical doctor Daniel Juselius to Careeria personnel and students: Liite: Tiedote Helsingin sosiaali- ja terveystoimi, Careeria Herttoniemi, korona-altistus

Activities of CareeriaPlys Oy and Careeria Oy continue as normal. On Coronavirus we follow the information provided by the Finnish Government and the instructions provided by the Finnish Institute for Health and Welfare.

Careeria's Coronavirus instructions and guidelines for students and customers can be found at Careeria website main page's Coronavirus info section: https://www.careeria.fi/opiskelijalle/ohjeet-korona-virusinstruktioner-coronavirusepidemininstructions-coronavirus-epidemia/

We follow the situation and provide information on our website.

For more information at CareeriaPlus Oy and Careeria Oy contact:
CareeriaPlus Oy: Managing Director Kimmo Orava, phone 0405249549, kimmo.orava@careeria.fi
Careeria Oy: Managing Director / Managing Principal Pasi Kankare, phone 0406821264, pasi.kankare@careeria.fi
Careeria Oy: Security Manager Kim Lindroos, phone 0400360863, kim.lindroos@careeria.fi

Careerian opiskelijoita ja huoltajia sekä asiakkaita koskevan tiedotuksen päätiedotuskanava koronavirusepidemian aikana on Careerian nettisivut: www.careeria.fi.

Opiskelijat voivat saada koronatestilähetteen myös opiskelijaterveydenhoitajalta. Terveyskeskuksen puhelinruuhkan helpottamiseksi opiskelijaterveydenhoitajat voivat antaa oman koulunsa porvoolaisille opiskelijoille lähetteen koronatestiin ja varata testiajan.

Under tiden för Coronavirusepidemin ber vi såväl studerande som vårdnadshavare att följa vår huvudsakliga informationskanal, som under coronavirusepidemin är våra nätsidor: www.careeria.fi.

Studerande kan få remiss till coronatest också av skol- ja och studerandehälsovårdar.För att underlätta på rusningen till hälsovårdscentralens telefoner så kan studerandehälsovårdare ge remiss till coronatest och boka testtid åt sina egna studerande, som bor i Borgå.

www.careeria.fi is the main information channel for all Careeria bulletins and Coronavirus information updates for students, guardians and customers.

Ruokala/Matsalen

Ruokalaohjeet

Instruktioner för vistelse i matsalen

Instructions, dining facilities

 

Päivitys/Uppdatering/Update 12.6.2020 

Careerian linjaukset koronavirusepidemian aikana

Valtioneuvoston suositusten 16.3. ja 30.3.2020 mukaisesti Careeriassa siirrytään etäopetukseen ajalla 17.3.–13.5.2020. Etäopetusta jatketaan kevätlukukauden 2020 loppuun. Careeriassa järjestetään lähiopetusta turvallisuudesta huolehtien niille opiskelijoille, joiden valmistuminen tai erityinen tuki sitä edellyttää.

I enlighet med statsrådets nya linjedragningar 16.3. och 30.3.2020 övergår Careeria till distansstudier 17.3.–13.5.2020. Distansstudierna fortsätter hela vårterminen 2020. Careeria ordnar närundervisning, med beaktande av säkerheten, för de studerande vars utexaminering eller särskilt stöd detta förutsätter.

In accordance with the Finnish Government’s recommendations 16.3. and 30.3.2020 all lessons and teaching at Careeria will be in e-Learning form between 17.3.–13.5.2020. e-Learning will continue until the end of spring semester 2020. Careeria organizes contact teaching with adequate safety measures to the students whose graduation or special needs support require it

Opettajat viestivät opiskelijoille etäopetuksen käytännön järjestelyistä. Koulutussopimuksella työpaikalla järjestettävän koulutuksen osalta noudatetaan aikaisempia toimintatapoja, mikäli työnantajat hyväksyvät toimintatavan ja työharjoittelusta ei ole vaaraa opiskelijan terveydelle.

Todistukset:
Careerian opiskelijat saavat omat ajantasaiset tietonsa valmistumisesta ja opintosuorituksista suoraan KOSKI-palvelusta. Minimoimme koronavirusepidemian ja etätyöskentelyn aikana todistusten allekirjoittamisen vain akuutteihin tilanteisiin, ja pyydämme siksi hyödyntämään KOSKI-palvelua: https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/.

Työpaikkaohjaajat:
Työpaikkaohjaajille

Opiskelu lomautusaikana:

EK:n tiedote 1.4.2020 Opiskelu lomautusaikana ja lomautuksen vaihtoehtoja

Hyödyllisiä linkkejä:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Valtioneuvosto
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Opetushallitus
Suomen Yrittäjät

Valtioneuvoston suositukset 16.3.2020:
16.3.2020 Valtioneuvoston suoritukset yliopistoille, ammattikorkeakouluille, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen, vapaan sivistystyön, taiteen perusopetuksen, perusopetuksen, esiopetuksen sekä varhaiskasvatuksen järjestäjille koronaviruspandemian aikana

 

Lärarna informerar studerande och vårdnadshavare angående arrangemangen som berör distansundervisningen. I det fall att arbetsgivaren godkänner tillvägagångssättet och lärandet på arbetsplatsen inte medför fara för den studerandes hälsa, följer de som studerar på utbildningsavtal de regler som gäller på arbetsplatsen.

Betyg:
Careerias studeranden kan från KOSKI-tjänsten få sina egna uppdaterade uppgifter om avlagd examen och studieprestationer. Under coronavirusepidemin och tiden vi jobbar på distans minimerar vi underteckning av betyg endast till akuta fall, och därför ber vi er att dra nytta av KOSKI-tjänsten: https://studieinfo.fi/oma-opintopolku/.

Arbetsplatshandledare: 
För arbetsplatshandledare

Nyttiga länkar:

Institutet för hälsa och välfärd
Statsrådet
Undervisnings- och kulturministeriet
Utbildningsstyrelsen

 

Trainers will advise their students with practical information and instructions on all e-Learning tasks and arrangements. Training agreement workplace training will continue uninterrupted providing the employers agree to this form of learning and there is no health risk to the students.

Certificates:

Careeria students can access their up to date information on course completion and study record directly via the KOSKI-Service. To help minimize the effects of the Coronavirus, and during this period of distance working and study, certificates will only be hand signed in acute urgent cases. This is why we ask you to independently utilize the KOSKI-Service at: https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/

Useful links:

Finnish institute for health and welfare
Finnish Government
Ministry of Education and Culture

 

Matkat/resor/travels:

Careerian linjaus ulkomaanmatkoista koronavirusepidemian aikana

Ohjeistus päivitetty 12.3.2020

Careerian työntekijöiden ja opiskelijoiden ulkomaanmatkoja ei toteuteta eikä ulkomaalaisia vierailijoita oteta vastaan 31.5.2020 saakka. 

Vastuuopettaja ohjeistaa opiskelijoita yksityisen matkustamisen osalta. Opiskelijan tulee ilmoittaa vastuuopettajalle matkustamisesta koronaepidemian riskialueelle. Opiskelijan tulee matkalta saavuttuaan pysytellä 14 vrk ajan pois oppilaitoksen tiloista.

Mikäli sinulla on flunssan oireita

Hengitystieinfektio-oireisen ei pidä tulla oppilaitokseen. Tämä koskee sekä opiskelijoita että henkilökuntaa. Opiskelijat voivat olla tarvittaessa puhelimitse yhteydessä kouluterveydenhuoltoon tai omaan terveyskeskukseen.

Koronavirus tarttuu pisara- ja kosketustartuntana, joten hyvä käsihygienia on tärkeä kaikissa olosuhteissa. Careeria seuraa valtakunnallista ohjeistusta koronavirusepidemiasta, ja päivittää tietoja tarvittaessa. Alla hyödyllisiä linkkejä.

Ulkoministeriön matkustusohjeet ja -tiedotteet matkatyössä toimiville

Ulkoministeriön nettisivuilta löytyy ohjeet matkatyössä toimiville:

https://um.fi/uusimmat-matkustustiedotteet

Opetustoimi ja koronavirus

Opetushallitus ohjeistaa kouluja, oppilaitoksia ja varhaiskasvatusta sekä kansainvälisissä hankkeissa mukana olevia organisaatioita varautumaan koronavirukseen. Ohjeistus tulee terveysviranomaisilta.

Oph: https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/opetustoimi-ja-koronavirus-noudata-terveysviranomaisen-ohjeistusta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Ajankohtaista koronaviruksesta COVID-19

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Porvoossa seurataan koronavirustilannetta

Tietoa koronaviruksesta ja sen ehkäisystä

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan ajankohtaista tietoa koronaviruksesta

https://www.hel.fi/uutiset/fi/sosiaali-ja-terveysvirasto/ajankohtaista-tietoa-uudesta-koronaviruksesta

 

Careerias linjedragning för resor utomlands under coronavirusepidemin

Instruktionerna uppdaterade 12.3.2020

Utrikesresor för Careerias personal och studerande avbryts ända fram till 31.5.2020. Careeria tar heller inte emot utländska gäster under denna period.

Den ansvariga läraren ger den studerande instruktioner angående privata utrikesresor. Den studerande bör meddela sin ansvariga lärare om man tänker resa till ett coronaepidemiområde. Efter att den studerande återvänder från resan, bör den i 14 dygn hålla sig bort från läroanstaltens utrymmen.

Om du har influensasymtom

Om du har luftvägssymtom ska du inte komma till läroanstalten. Detta gäller såväl studerande som personal. De studerande kan vid behov per telefon vara i kontakt med skolhälsovården eller sin egen hälsovårdscentral.

Coronaviruset smittar via så kallad droppsmitta, även vid kontakt med någon som bär sjukdomen kan smitta. Därför är det ytterst viktig med en god handhygien i alla omständigheter. Careeria följer de nationella instruktionerna angående coronavirusepidemin, och uppdaterar informationen vid behov. Nedan hittar du nyttiga länkar:

Utrikesministeriets reseinstruktioner och –meddelanden för de som arbetar inom resebranschen

https://um.fi/resande-resemeddelanden

Undervisningsväsendet och coronaviruset

Utbildningsstyrelsen anvisar skolor, läroanstalter, småbarnspedagogiken och organisationer som deltar i internationella projekt att förbereda sig på coronavirusepidemin. Instruktionerna kommer från hälsomyndigheterna.

https://www.oph.fi/sv/nyheter/2020/undervisningsvasendet-och-coronaviruset-folj-halsomyndigheternas-anvisningar

Institutet för hälsa och välfärd

Aktuellt om coronaviruset COVID-19

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

I Borgå följer man med coronavirusläget 

https://www.borga.fi/information-om-coronaviruset-och-motverkan-av-det

Helsingfors stad, social- och hälsovårdssektor: Aktuell information om coronaviruset

https://www.hel.fi/uutiset/sv/sosiaali-ja-terveysvirasto/aktuell-information-om-coronaviruset

 

Careeria instructions for student travel during the Coronavirus epidemia

Instructions updated 12.3.2020

Careeria has outlined instructions on foreign travel for the duration of the Coronavirus as follows:

All Careeria related foreign travel will be suspended starting 2.3.2020. This instruction includes Careeria students, staff and personnel. As of 9.3.2020 this instruction includes all visitors and guests from foreign countries. This instruction is in force for the whole spring term 2020, ending 1.6.2020. Updated instructions will be provided as required.

Instructions for travellers returning from a Coronavirus epidemia area:

Students returning from a private visit to a Coronavirus epidemia area are instructed to stay away from all Careeria premises for two weeks – 14 days. Students are instructed to contact their own course coordinator by telephone or e-mail for further instructions.

The virus spreads mainly through respiratory droplets produced when an infected person coughs or sneezes and is also transmitted and spread via touch infection. To reduce spreading and transmission of the virus cough and sneeze into your sleeve, wash your hands regularly with alcohol-based hand sanitizer.  Careeria is following national instructions on the Coronavirus epidemia and will update information and instructions as required. Please see the useful links below:

The Ministry for Foreign Affairs of Finland – Coronavirus advice for travellers:

https://um.fi/current-affairs/article/-/asset_publisher/iYk2EknIlmNL/content/ulkoministeri-c3-b6-seuraa-koronavirustilannetta

Education Department and Coronavirus:

The Ministry of Education will instruct all educational institutions and international cooperation organisations on how to prepare for the Coronavirus.

Oph: https://thl.fi/en/web/infectious-diseases/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates

The Finnish Institution for Health and Welfare (The City of Porvoo is observing the same instructions and updates)

Current information on the Coronavirus / COVID-19

https://thl.fi/en/web/infectious-diseases

The City of Helsinki – Social Services and Health Care – Information about the Coronavirus:

https://www.hel.fi/uutiset/en/social-services-and-health-care/current-information-about-the-novel-coronavirus

* Koronavilkku is a contact tracing app produced by the Finnish Institute for Health and Welfare (THL) to help you find out whether you may have been exposed to coronavirus. If you have a coronavirus test and are diagnosed as infected, you can use the app to share this anonymously with those you have been in close contact with. Your privacy is strongly protected.