Kasvatuksen osaamisala

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Opiskele varhaiskasvatuksen osaajaksi

Tutkinnon suoritettuasi työpaikkasi voi olla erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä. Osaamisala antaa sinulle osaamista toimia vaativissa ja syvällistä osaamista edellyttävissä kasvatus- ja ohjausalan tehtävissä.

Toimit kasvattajana ja ohjaajana työpaikallasi. Opit tukemaan ohjattavien kasvua ja kehitystä sekä yksilön myönteisen minäkuvan ja itsetunnon rakentumista. Saat keinoja ennaltaehkäistä ja puuttua kiusaamis- ja häirintätilanteisiin. Lisäksi opit ohjamaan sekä yksilöä että ryhmiä ja saat menetelmiä huomioida erityistä tukea tarvitsevat oppijat.

Muodollinen kelpoisuus on edellytys esimerkiksi joissakin perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen tehtävissä toimimiselle. Kelpoisuuksista säädetään laissa tai asetuksella. Lisäksi työelämässä työnantaja päättää virka- tai tehtävänimikkeestä, joka saattaa olla eri kuin suoritetun tutkinnon tai osaamisalan nimike.
Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu motivoituneille aikuisille, jotka haluavat työskennellä lasten ja kouluikäisten parissa. Omaehtoiseen koulutukseen osallistuminen ei edellytä alan työpaikkaa.

Koulutus soveltuu myös työttömyysetuudella opiskeleville. Selvitä täyttyvätkö työttömyysetuudelle opiskelun ehdot osaltasi. Ota yhteyttä omaan TE-toimistoosi ennen opintoihin hakeutumista.


Koulutuksen sisältö

Kaikille yhteinen pakollinen tutkinnon osa:

Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla (20 osp)

 • ihmisen kasvu ja oppiminen
 • kasvatus- ja ohjausalan työtä ohjaavat lait, määräykset ja ohjeet
 • kulttuurien moninaisuus
 • viestintä, vuorovaikutus ja tunnetaidot
 • oma jaksaminen ja työhyvinvointi

Kasvatuksen osaamisala (70 osp)

Pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa, 40 osp

 • osallisuuden pedagogiikka
 • pedagoginen suunnittelu, dokumentointi ja arviointi työryhmän jäsenenä
 • lapsen oppimisen havainnointi ja ohjaus *lasten vuorovaikutustaidot, vertaissuhteet ja lapsiryhmän yhteisöllisyys
 • leikin moninainen ja rikas maailma
 • tietoinen vuorovaikutus ja tavoitteelliset varhaiskasvatuksen menetelmät
 • lasten kielen monipuolinen tukeminen
 • mediakasvatuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi

Lapsen tuen tarpeisiin vastaaminen yhteistyössä huoltajien kanssa, 30 osp

 • varhaisen tuen malli
 • työympäristön tuen periaatteet
 • tuen tarpeisiin vastaaminen ja lapsen yksilöllinen tuki
 • sosiaaliseen ja tunne-elämän kehityksen tuki
 • käyttäytymiseen liittyvien haasteiden tuki
 • kielen ja puheen kehityksen tuki
 • perheen tuen tarpeet ja perheen muuttuvat tilanteet ja niissä toimiminen
 • yhteistyö eri yhteistyötahojen kanssa

Valinnainen tutkinnon osa:

Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä (20 osp)

 • Kulttuurinen moninaisuus
 • Kulttuurisen moninaisuuden periaatteiden mukainen toiminta
 • Suomalainen kulttuuri
 • Kulttuurivähemmistöjen kohtaaminen
 • Monikulttuuriset perheet ja yhteistyö
 • Ohjattavan identiteetin tukeminen
 • Ohjattavan toimijuuden ja osallisuuden tukeminen
 • Oman ammatillisuuden kehittäminen ja arvioiminen

Kuvallisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa 10 osp

tai

40 osp tutkinnon osia perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta


Käytännön toteutus

Koulutus toteutetaan toiminnallisesti ja työvaltaisesti yhteistyössä työpaikkojen kanssa, noin 4 päivää viikossa työpaikalla oppimista ja yksi päivä teoriaopintoja.

Syksyllä 2020 opiskelet alakoulussa tai esiopetuksessa koulunkäynninohjaajan tai opettajan ohjauksessa. Keväällä 2021 työssäoppiminen järjestetään päiväkodissa tai avoimessa varhaiskasvatuksessa lastenhoitajan ja varhaiskasvatuksenopettajan ohjauksessa.

Lähipäivät järjestetään noin kerran viikossa klo 9-15 Herttoniemessä Careerian tiloissa (Lämmittäjänkatu 2A). Työpaikoilla oppiminen tapahtuu alakoulun oppituntien mukaisesti ja päiväkotien aukioloaikojen mukaisesti.


Koulutukseen hakeminen

Opiskelijaksi pääsemisen edellytyksenä on osallistuminen valintahaastatteluun ja tarvittaessa kielitestiin Helsingin toimipisteessä. Opiskelijat valitaan hakemuksen ja haastattelun perusteella. Haastatteluihin kutsutaan sähköpostilla tai puhelimitse.

Haastattelupäiviä järjestetään seuraavasti:

 • 3.-4.6.2020
 • 12-13.8.2020

Opiskelijavalinnat tehdään haastattelun jälkeen. Opiskelijavalinnan tuloksista ilmoitetaan kaikille haastatelluille sähköpostitse noin viikon sisällä haastatteluiden päättymisestä. Ei-valituille lähetetään henkilökohtainen kirje.

Kirjoita hakemukseesi selkeät perustelut, miksi juuri sinut tulisi valita koulutukseen. Huom! Koulutukseen valituilta opiskelijoilta vaaditaan rikostaustaote. Koulutuksen opiskelijamaksu on 450 euroa ja sen voi maksaa erissä.

Koulutuksen tiedot

17.08.2020 - 07.06.2021

Viimeinen hakupäivä 02.08.2020

Helsinki Lämmittäjänkatu 2 A

omaehtoinen koulutus

Opiskelijamaksu: 450 EUR

   Print

Hae koulutukseen