Koulutuksesta saat vankan ammattitaidon toimia ihmisten kanssa ja heitä varten. Koulutus antaa sinulle laajat työllistymismahdollisuudet sosiaali- ja terveysalalle. Tässä koulutuksessa osaamisalana on Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala.
Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu motivoituneilleja alasta kiinnostuneille henkilöille, joilta puuttuu sosiaali- ja terveysalan tutkinto. Koulutukseen osallistuminen ei edellytä alan työpaikkaa.


Koulutuksen sisältö

Pakolliset tutkinnon osat ennen osaamisalan suorittamista:

Kasvun ja osallisuuden edistäminen

 • Kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan työn säädökset, määräykset ja toimintaperiaatteet
 • Työn suunnittelu ja yhteistyö työryhmän kanssa
 • Kasvun ja osallisuuden edistämisen suunnittelu, toteutus ja arviointi
 • Ammatillinen vuorovaikutus
 • Alan työmenetelmät, -välineet ja materiaalit
 • Osallistumisen ja yhdessä toimimisen edistäminen
 • Päivittäisissä toiminnoissa ohjaaminen
 • Asiakkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen
 • Palveluista ja etuuksista tiedottaminen
 • Oma toimintakyky ja työturvallisuus
 • Oppiminen ja näyttö alan työpaikalla

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen

 • Asiakaslähtöisen suunnitelman laatiminen
 • Omavalvonnan toteuttaminen
 • Ammatillinen vuorovaikutus
 • Asiakkaan toimintakykyä edistävä ja voimavaralähtöinen työote
 • Asiakkaan motivointi terveyttä ja hyvinvointia edistävä omahoito
 • Alan työmenetelmät, -välineet ja materiaalit asiakkaan perushoidossa ja huolenpidossa, saattohoidossa ja lääkehoidossa.
 • Perushoito ja huolenpito
 • Saattohoito
 • Lääkehoito
 • Ravitsemus
 • Apuvälineet ja teknologia hoitotyössä
 • Oma työhyvinvointi
 • Oppiminen ja näyttö alan työpaikalla

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala, jossa on kaksi tutkinnon osaa:

Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen

 • varhaiskasvatusta ohjaavat säädökset, määräykset, toimintaperiaatteet, arvot ja eettisten periaatteet
 • työn suunnittelu ja monialainen yhteistyö
 • pedagoginen toiminta ja osallisuuden edistäminen varhaiskasvatuksessa
 • vuorovaikutus lapsen ja huoltajan kanssa
 • lapsen terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
 • alan työtavat, -välineet ja materiaalit
 • lapsen tunnetaitojen edistäminen
 • lapsen kielen kehitys sekä ajattelu- ja ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen
 • lapsen leikki ja liikkunta
 • lapsen kulttuurisen, katsomuksellisen ja eettisen ajattelun kehittäminen

Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

 • työn suunnittelu ja monialainen yhteistyö
 • hoito-, kuntoutus- ja perhetyön menetelmät ja välineet sekä voimavaraistava työote
 • perheiden moninaisuus ja perhekulttuurit
 • toiminta haastavissa vuorovaikutustilanteissa
 • lapsen ja nuoren kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen
 • vanhemmuuden tukeminen
 • haastavassa elämäntilanteessa ja kriisissä ohjaaminen
 • lapsen hoito ja nuoren ja perheen ohjaaminen päivittäisissä toiminnoissa *voimavaralähtöinen työtapa
 • lasten sairaudet, pitkäaikaissairaudet, infektiot ja lääkehoidon toteuttaminen
 • Oppiminen ja kaksi näyttöä alan työpaikalla

Valinnainen tutkinnon osa: Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä tai tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta tai 15 osp korkeakouluopinnoista.

Yhteiset tutkinnon osat (35 osp), mikäli sinulla ei ole peruskoulun jälkeisiä opintoja.

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattisluonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Käytännön toteutus

Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena n. 2-4 päivänä viikossa klo 9.00-15:00. Koulutukseen sisältyy lisäksi oppimistehtäviä, projekteja työpaikoilla ja oppimista työpaikalla.

Sinulla on myös mahdollisuus hakea kansainväliseen vaihtoon opintojen aikana. Opiskelijoitamme on esimerkiksi ollut vaihdossa Espanjassa, Irlannissa, Isossa-Britanniassa, Unkarissa ja Alankomaissa.

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen kesto voi vaihdella henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelman, HOKS:in mukaan.


Koulutukseen hakeminen

Opiskelijaksi pääsemisen edellytyksenä on soveltuvuuskokeen suorittaminen hyväksytysti. Soveltuvuuskokeessa kartoitetaan soveltuvuutesi ja esteettömyytesi alalle sekä tarvittaessa suomen kielen taitosi testataan. Koulutuksessa vaadittava kielitaitotaso on B1. Koulutukseen valitun opiskelijan on sitouduttava kansalliseen rokotusohjelmaan. Huomioithan, että sosiaali- ja terveysalalla tehdään vuorotyötä.

Soveltuvuuskokeet järjestetään jatkuvan haun osalta Vantaan toimipisteessä myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.Hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeeseen sähköpostilla.

Koulutuksen tiedot

06.08.2020 - 31.05.2023

Viimeinen hakupäivä 31.05.2020

Vantaa Virnatie 5 A

omaehtoinen koulutus

Koulutus on maksuton.

   Print

Hae koulutukseen