Järjestyssäännöt

Opiskelijoita koskevat järjestyssäännöt.

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on opiskelun sujumisen ja turvallisuuden sekä yleisen viihty-
vyyden edistäminen. Järjestyssäännöt koskevat kaikkia oppilaitosyhteisön jäseniä. Järjestys-
säännöt ovat voimassa oppilaitoksen kaikissa tiloissa, ulkoalueet sekä tapahtumat mukaan lu-
kien ja koskevat sekä henkilökuntaa että opiskelijoita. Järjestyssäännöt tukevat Careerian ar-
voja edistäen turvallisuutta, laatutyötä ja ympäristön huomioon ottamista.

Careerian toiminnassa noudatetaan lakia ammatillisesta koulutuksesta (531/2017). Näiden jär-
jestyssääntöjen rikkominen voi johtaa kurinpidollisiin toimiin. Kurinpidolliset toimet määräytyvät
lain (531/2017) 9 luvun mukaan.

1. Jokainen kouluyhteisön jäsen on velvollinen käyttäytymisellään edistämään työrauhaa,
viihtyisyyttä ja työturvallisuutta sekä noudattamaan hyviä tapoja oppilaitoksen kaikissa
tiloissa, ulkoalueet sekä tapahtumat mukaan lukien. Asiallinen käyttäytyminen ja häirin-
nän välttäminen ovat kaikkien asia.

2. Opiskelijan on osallistuttava opetukseen oman henkilökohtaisen osaamisen kehittä-
missuunnitelman mukaisesti. Työjärjestyksen (lukujärjestyksen) mukaiseen tilaisuuteen
tulee saapua valmistautuneena ja täsmällisesti. Työjärjestystä työaikoineen on nouda-
tettava ja mahdolliset muutokset ilmoitettava ajoissa. Annetut tehtävät tulee suorittaa
tunnollisesti ja asianmukaisesti.

3. Careerian opiskelijat ja henkilökunta ovat tasa-arvoisia ja toiminnassa noudatetaan
erikseen laadittua yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa.

4. Opiskelijalla ja henkilökunnalla on oikeus turvalliseen ja viihtyisään opiskelu- tai työym-
päristöön sekä opiskelun esteettömään sujumiseen.

5. Careerian tiloissa ja alueella tulee noudattaa siisteyttä. Asianmukaista työpukua ja asi-
anmukaisia suojavarusteita käytetään aina työsaleissa, käytännön harjoituksissa sekä
erikseen sovittaessa, opettajan ohjeistuksesta.

6. Päivittäisen opetuksen päättyessä siistitään opetustilat, työpaikat ja työpöydät sekä
puhdistetaan ja huolletaan työkalut yms. Kaikki työkalut ja opetusvälineet palautetaan
omille paikoilleen.

7. Opettajan tulee huolehtia oppituntiensa päättyessä, että opetustilojen ikkunat ovat
kiinni, valot on sammutettu ja ovet lukittu.

8. Careerian campuksille ei saa tuoda eikä pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, joka
on vaaraksi henkilölle itselleen tai muille tai jonka hallussapito on laissa kielletty.

9. Päihteiden ja huumeiden hallussapito, käyttäminen, välittäminen ja niiden vaikutuksen-
alaisena esiintyminen oppilaitoksessa ja sen alueella tai opiskeluun liittyvissä tilan-
teissa muuallakin kuin oppilaitoksen alueella on kielletty.

10. Kaikki Careerian campukset ovat savuttomia. Savuttomuus koskee jokaista: sekä opis-
kelijoita että henkilökuntaa. Myös muiden tupakkatuotteiden (nuuska) tai niiden kaltai-
sen tuotteiden (sähkötupakka) käyttö on kielletty oppilaitoksen kaikissa tiloissa, ulko-
alueet sekä tapahtumat mukaan lukien. Tupakointiin, muiden tupakkatuotteiden tai nii-
den kaltaisten tuotteiden käyttöön liittyviä välineitä ei saa pitää esillä koulun tiloissa.
Tupakkatuotteiden hallussapito on lainsäädännön mukaan kielletty alle 18-vuotiailta.

11. Yleisestä turvallisuudesta, palosuojelusta, työturvallisuudesta ja alueiden liikenteestä
sekä pysäköinnistä annettuja ohjeita on ehdottomasti noudatettava. Ilmeisestä tapatur-
mavaarasta on välittömästi ilmoitettava vaarassa olevalle ja vastuuhenkilöille.

12. Careerian toiminnassa noudatetaan ympäristöohjeita ja -ohjelmaa.

13. Poissaolosta tulee ilmoittaa annettujen ohjeiden mukaisesti. Poissaolojen käsittelyssä
noudatetaan voimassa olevia säädöksiä, ohjeita ja sopimuksia.

14. Kaikissa luokka- ja työtiloissa tulee ehdottomasti noudattaa laadittuja toimintaohjeita.

15. Asiaton oleskelu Careerian campusalueilla on kielletty.

16. Careerian tietoverkkoa ei saa käyttää laittomiin tarkoituksiin, kuten roskapostitukseen,
henkilökohtaiseen häirintään, tietoliikenteen häirintään, tekijänoikeuksien loukkauksiin
jne. Tietoverkkojen kautta tapahtuva häirintä viedään rikosoikeudelliseen käsittelyyn
(L578/1995 ja L540/2007 38 luvun § 5, 6, 7 ja 8).