Turvallisuusalan perustutkinto

Tutkinnon perusteet 

https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/6351433 

Opiskeluvälineet  

Tarvittavat opiskeluvälineet riippuvat pitkälti henkilökohtaistamisessa sovituista opiskelumuodoista.   

Mikäli et kuulu maksuttomuuden piiriin tai opiskelet monimuoto- tai oppisopimuskoulutuksessa, on oma tietokone edellytys opintojen suorittamiselle.  

Koska osa opinnoista on etä- ja verkko-oppimista, mahdollistamme myös omien laitteiden (älypuhelimet, tabletit, kannettavat tietokoneet) käytön opiskelussa soveltuvin osin. Näiden laitteiden muu kuin opintoihin liittyvä käyttö kuuluu oppituntien ulkopuolelle.

Tiedonhaussa ja tehtävien teossa voi käyttää myös oppilaitoksen laitteita oppilaitoksen tiloissa silloin, kun lähiopetus ja opiskelu oppilaitoksen tiloissa on mahdollista.

Työasut 

Maksuttomuuden piiriin kuuluvien opiskelijoiden suhteen Careeria vastaa työvaatteiden sekä kenkien hankinnasta ja kustannuksista opintojen alkaessa. Työasun pesu ja kunnossapito opintojen aikana on opiskelijan vastuulla. Työasu palautetaan opintojen päätyttyä pestynä.

Opiskelusta  

Turvallisuusalan opiskelu ja terveydentilavaatimukset

Turvallisuusalan perustutkinnon opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää fyysistä toimintakykyä, henkistä tasapainoa ja kykyä olla vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa.

Opiskelujen aikana sinulla on mahdollisuus päästä tutustumaan erilaisiin oppimisympäristöihin ja tapahtumiin henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Kannustamme opiskelijoitamme myös kansainväliseen opiskelijavaihtoon ulkomaisten yhteistyökumppaniemme kautta. 

SORA-lainsäädäntö eli soveltumattomuuden säädöksiä

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voivat olla

  • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida apuvälineillä korjata
  • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
  • toimintakykyyn vaikuttava tuki- ja liikuntaelimistön sairaus

Muuta huomioitavaa 

Oppilaitoksella on mahdollisuus teettää koulutukseen hyväksytyistä opiskelijoista suppea turvallisuusselvitys. Lue lisää aiheesta:  https://supo.fi/henkiloturvallisuusselvitys

Käyttöön luovutettu koulun omaisuus on palautettava aina ehjänä. Muussa tapauksessa oppilaitoksella on oikeus periä menetetyn omaisuuden hinta.  

Lokeroita ja pukukaappeja voidaan tarkistaa oppilaitoksen toimesta turvallisuuden ja järjestyksenvalvonnallisista syistä. 

Tervetuloa opiskelemaan!