Oppisopimuskoulutus - Careeria

Oppisopimuskoulutuksen toteutus

Oppisopimuskoulutus on työelämälähtöinen koulutusmuoto, jossa työtehtävät ovat monipuolisia ja soveltuvat suoritettavaan tutkintoon. Oppisopimuksessa työaika pitää olla keskimäärin vähintään 25 tuntia viikossa.

Oppisopimuskoulutuksen kautta

 • voi täydentää osaamista tai hankkia uuden ammatin
 • suurin osa oppimistavoitteista saavutetaan käytännön työtehtävien yhteydessä työsuhteessa
 • valittavana on n. 160 tutkintoa
 • opiskelun voi aloittaa milloin vain
 • oppisopimus sopii kaikille yli 15-vuotiaille

Careeriassa järjestettävä tietopuolinen opetus rakentuu opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan. Sen laatimisesta vastaa vastuukouluttaja/opettaja. HOKS laaditaan ennen oppisopimuksen alkamista.

Opiskelijalla on oppisopimuksen ajaksi nimettynä vastuunalainen työpaikkaohjaaja. Tämä osallistuu opintojen suunnitteluun työnantajan, opiskelijan ja koulutuksen järjestäjän edustajan kanssa. Työpaikkaohjaaja yhdessä työnantajan kanssa vastaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja näyttöjen toteutumisesta työtehtävissä.

Opiskelija ja työnantaja solmivat oppisopimuksen koulutuksen järjestäjän kanssa. Sopimuksessa ilmenevät voimassaoloaika, työsuhteen koeajan pituus, suoritettava tutkinto, opiskelijan palkkauksen perusteet ja työnantajalle mahdollisesti maksettava koulutuskorvauksen määrä.

Näiden lisäksi sopimuksesta tai sopimukseen liitetystä HOKSista löytyvät:

 • keskeiset työtehtävät
 • koulutukseen sisältyvän osaamisen hankkiminen muissa oppimisympäristöissä, kuten oppilaitoksessa tai vastaavassa ja sen aikataulu
 • vastuullinen työpaikkaohjaaja
 • muut opintojen järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat

Oppisopimuksen työsuhteessa noudatetaan alaa koskevaa työehtosopimusta. Oppisopimuskoulutus on aina tutkintotavoitteinen. Oppisopimus on kolmen tahon sopimus, joten jokaiseen oppisopimukseen tehtyyn muutokseen tarvitaan kunkin osapuolen hyväksyntä.

 

Opiskelija

 1. perehtyy oppisopimuskoulutukseen ja opiskeltavan tutkinnon vaatimuksiin
 2. arvioi oman osaamisensa lähtötason
 3. osallistuu oppimisen suunnitteluun ja toteutukseen yhteistyössä työpaikkaohjaajan ja oppilaitoksen kouluttajan kanssa > henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS)
 4. vastaa itse opiskelunsa etenemisestä
 5. on ilmoitusvelvollinen oppisopimuksessa tapahtuneista muutoksista Oppisopimuspalveluihin
 6. vastaa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja vastaa työtehtäviensä suorittamisesta
 7. osallistuu oppilaitosopiskeluun ja oppimistehtävien tekemiseen sovitun mukaisesti
 8. osallistuu henkilökohtaisen näyttösuunnitelman laatimiseen
 9. itsearvioi osaamisensa suhteessa tutkinnon ja työnkuvan tavoitteisiin
 10. suorittaa tutkinnon näytöin

Teoriajaksojen ajalta perustutkintoa suorittava opiskelija voi hakea opintososiaalisia etuuksia, mikäli siltä ajalta koituu ansionmenetystä. Etuuksista sovitaan oppisopimusta solmittaessa.

Opintososiaaliset etuudet opiskelijalle:

 • päiväraha 15 €/opetuspäivä
 • perheavustus 17 €/opetuspäivä, jos opiskelijalla on alle 18-vuotiaita huollettavia
 • matkakorvaus, jos matka oppilaitokseen on yli 10 km kotoa tai oppisopimuspaikasta (yksi meno-paluu/viikko, tuki on 0,21 €/km)
 • majoittumiskorvaus 8 €/opetuspäivä (yövyttäessä opiskelupaikkakunnalla)

 

Työnantaja

 1. kuvaa tai määrittelee opiskelijan keskeiset työtehtävät
 2. solmii työsopimuksen koko oppisopimuksen ajalle (ellei se ole jo voimassa)
 3. mahdollistaa osaamisen hankkimisen työpaikalla ja muussa oppimisympäristössä (esim. oppilaitos)
 4. suunnittelee ohjauksen järjestämisen ja nimeää vastuullisen työpaikkaohjaajan
 5. järjestää ohjaukseen käytettävän resurssin
 6. vastaa työsuhteeseen liittyvistä velvoitteista
 7. on ilmoitusvelvollinen oppisopimuksen muutoksista Oppisopimuspalveluihin

 

Työpaikkaohjaaja

 1. huolehtii opiskelijan perehdytyksestä
 2. osallistuu oppisopimuksen suunnitteluun, toteutukseen, seurantaan ja arviointiin
 3. ohjaa opiskelijaa työpaikalla sovittujen tavoitteiden mukaisesti yhteistyössä koulutuksen järjestäjien ja muiden työntekijöiden kanssa
 4. antaa palautetta opiskelijan osaamisen kehittymisestä
 5. on mahdollisuus osallistua Careerian järjestämiin työpaikkaohjaajakoulutuksiin  sekä hyödyntää valtakunnallista työpaikkaohjaajille tarkoitettua sivustoa ohjaan.fi 

  
 

Tutkinnon suorittaminen näytöin

 1. Ammattitaito osoitetaan näyttämällä käytännön työtilanteissa (= näyttö).
 2. Näytöt järjestetään ensisijaisesti työpaikoilla työelämän tilanteissa.
 3. Perustellusta syystä osaaminen voidaan näyttää myös esim. oppilaitoksessa tai oppilaitoksen työmaalla.
 4. Oppilaitos vastaa näytön suunnittelusta yhteistyössä opiskelijan ja työpaikan edustajan kanssa.
 5. Ammatillista osaamista arvioivat koulutuksen järjestäjä ja työelämän edustaja (työnantaja, työntekijä tai yrittäjä) yhdessä.
 6. Työelämän edustajat perehdytetään arviointiin.
 7. Oppilaitos on vastuussa arvioinnista ja arvioijien perehdyttämisestä.

Oppisopimus keskeytetään, jos työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen tulee yli kuukauden katko (ei vuosiloma):

 • pitkä sairausloma
 • perhevapaa (äitiysloma, isyysloma jne.)
 • asevelvollisuus
 • muista syistä (esim. pitkä palkaton vapaa)

Keskeytys voi siirtää oppisopimuksessa sovittua päättymispäivää keskeytyksen keston ajan eteenpäin. Keskeytyksen aikana työnantajalle ei makseta koulutuskorvausta eikä opiskelijalle opintososiaalisia etuuksia. Opiskelija ei voi osallistua tietopuoliseen koulutukseen keskeytyksen aikana. Keskeytykseen tarvitaan kunkin sopimusosapuolen hyväksyntä.

Oppisopimus voidaan purkaa

 • työsuhteen koeaikana.
 • yhteisellä sopimuksella.
 • koulutuksen järjestäjän luvalla perusteilla, jotka työsopimuslain mukaan oikeuttaisivat työsopimuksen irtisanomiseen.
 • koulutuksen järjestäjä voi purkaa oppisopimuksen opiskelijaa ja työnantajaa kuultuaan, jos työpaikalla järjestetyssä koulutuksessa ei noudateta lain ja asetuksen säädöksiä tai tehdyn sopimuksen määräyksiä.

Oppisopimus päättyy

 • oppisopimuksessa sovittuna päättymispäivänä, ellei siihen ole haettu muutosta.
 • myös aiemmin, jos tutkinto on kokonaan suoritettu.

 

Careerian oppisopimuspalvelut palvelee: 

Susan Helenius-Nieminen, 050 381 6474, sote, liiketoiminta, yrittäjät

Petri Simander, 040 705 9637, esimieskoulutukset, logistiikka, tekniikan aloja, tietoliikenne, yrittäjät

Kenneth Rosenström, 040 667 9307, kiinteistö, rakentaminen, ravitsemus, talotekniikka, turvallisuus, jne.

Jaana Tuomisto-Rissanen, 040 620 5721, liiketoiminta

Kati Ovaskainen, opintosihteeri, 044 737 2402

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@careeria.fi

oppisopimus@careeria.fi
0400 360 731

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta myös valtakunnallisesta oppisopimuskoulutuksen osoitteesta: www.oppisopimus.fi