Studenter samlades runt soffan

För studerande

I Careeria kan du studera till ett helt nytt yrke eller komplettera den yrkeskompetens du redan har. Som bas för studierna är din situation och dina behov. I studierna kan du kan dra nytta av den kunskap du redan har, dvs. du studerar enligt din personliga utvecklingsplan enbart sådant som du ännu känner dig lite osäker med. Mot dina mål når du med hjälp av din lärare. I Careeria finns läraren till för dig och av läraren får du råd, stöd och handledning i olika skeden av studierna.

Frivilliga studier

Frivilliga studier är i huvudsak av undervisnings- och kulturminsteriet finansierad grund- (grundexamen) eller tilläggsutbildning (yrkes- eller specialyrkesexamen). Utbildningarn tillhör de som finansieras med statsandelar och iblan kallar man dem vos-utbildninar.

Utbildningsanordaren väljer studerande till utbildningen på basen av ansökan, intervju och eventuella lämplighetstest. Grundexamensutbildning är i princip gratis för studerande. För tilläggsutbildning betalar studerande en rimlig studieavgift. Därutöver kan det uppstå kostnader för skolmaterial, arbetskläder och arbetsredskap.

En som studerar som huvudsyssla kan få studiestöd eller annat stöd av FPA för att finansiera studierna. Mera om finansiering av studier kan du läsa på FPAs-sida.

Läroavtalsutbildning

Med hjälp av läroavtalsutbildning kan du flexibelt och praktiskt utveckla din kompetens. Läroavtal lämpar sig för alla 15 år fyllda och du kan inleda studierna när som helst. Studerande bör ha en arbetsplats som lämpar sig för läroavtalsutbildning, eftersom såväl studierna som avläggande av examen i huvudsak sker genom att arbeta. Arbetsplatshandledaren handleder inlärningen som sker på arbetsplatsen och fungerar som studerande stödperson under studiernas gång. Till läroavtalsutbildningen hör också teoretiska studier i läroanstalten. Planering av studier och avläggande av examen görs alltid på basen av studerandes och arbetsgivarens behov – genom utbildningen svarar man på framtidens behov.

Med läroavtalsutbildning kan du

  • utveckla din kompetens eller skaffa ett nytt yrke
  • du kan studera och avlägga examen genom att arbeta
  • du kan välja mellan alla yrkesexamina som ordnas i Finland
  • du kan inleda studierna när som helst
  • läroavtal passar alla åldrar
  • arbetsgivaren och studerande gör ett arbets- och utbildningsavtal
  • arbetsgivaren har möjlighet att utveckla antingen sitt eget eller den egna personalens kunnande

Arbetskraftutbildning

Arbetskraftsutbildning är menad för arbetslösa och personer som är i faran att bli arbetslösa. Meningen är att förbättra personens möjligheter att sysselsätta sig. Målet med arbetskraftsutbildning är ofta att avlägga grund-, yrkes- eller specialyrkesxamen eller en examensdel. Som arbetskraftsutbildningar ordnas också handledande utbildningar, där målsättningen är att hitta en lämplig utbildning- eller arbetsplats. Det erbjuds också fortsättnings- och tilläggsutbildningar.

Till utbildningarna ansöker man på nätet via www.te-tjanster.fi eller på ansökningsblanketten som fås från TE-byrån. TE-byrån väljer studerande till utbildningen. Läs mera om arbetskraftsutbildning.