Individuella studier - Careeria

Individuella studier

Eftersom varje studerande har olika bakgrund, görs det alltid upp en individuell plan för varje studerande.

Då man gör en personlig tillämpning tar man reda på vad studerande kan från tidigare. På basen av det planerar man vilket slags kunnande studerande i fråga behöver och hur man skall inhämta kunnande. Man utreder också för om det behövs någon form av stöd i studierna. I utbildningen fokuserar man sig på att inhämta det kunnande som fattas. Den personliga utvecklingsplan för kunnande brukar kallas för PUK.

Läraren ansvarar för helheten. Läraren kartlägger studerandes utgångsläge med hjälp av diskussioner, självbedöming och genom att reflektera tidigare erfarenhet jämfört med examensgrunderna. På basen av utgågsläget funderar man tillsammans med studerande, var och på vilket sätt man kan nå de examensmål som beskrivs i examensgrunderna. Kunnande kan inhämtas på arbetsplatsen, läroanstalten eller någon annan miljö. Det är bra att komma ihåg att kunskap kan också räknas till godo från hobby eller annan verksamhet, som indentifieras som kunnande.

I den personliga utecklingsplan för kunnande är studerandes kunnande, examensgrunderna och arbetsplatsens arbetsuppgifter anpassade så att de stöder varandra. Man tar för varje studerande individuellt i beaktande inhämtad kunskap från tidigare, kunskap som behövs och hur den skall inhämtas, påvisande av kunnande, handledning och stöd. Den personliga utvecklingsplanen uppdateras hela tiden under studierna gång, all från att man blir antagen, hela studietiden ända fram till påvisande av kunnande.

Personlig utvecklingsplan för kunnande (PUK) är ett arbetsredskap som alla parter: lärare, arbetsgivare, arbetsplatshandledare och studerande behöver.