Läroavtalsutbildning

Med läroavtalsutbildning utvecklar man smidigt och praktiskt arbetstagarens och organisationens kunnande på basen av de individuella behov studerande har samt enligt de mål arbetsgivare ställt upp. Yrkesskicklighet skaffas och stärks genom ett arbetsförhållande. Läroavtal lämpar sig också för de som studerar till yrke, rekryteras eller de som redan har ett anställningsförhållande. Företagare kan studera på läroavtal i sitt eget företag. Läroavtal passar också vid tillfällen då man vill stärka företagets kompetens, eller man vill utbilda den som tar över vid ett generationsskifte.

Man kan också främja studierna med sommarjobb. Mera information finns här:

https://www.careeria.fi/sv/sommarlaroavtal/

Läroavtalsutbildning är en utbildningsform som ligger nära arbetslivet. Arbetsuppgifterna är mångsidiga och lämpar sig för att avlägga examen. Du bör jobba i medeltal minst 25 per vecka för att kunna studera på läroavtal.

Genom läroavtalsutbildning kan man:

 • bygga på tidigare kunnande eller skaffa sig ett nytt yrke
 • lära sig största delen av inlärningsmålen genom praktiska arbetsuppgifter på arbetsplatsen
 • välja bland ca 160 examina
 • inleda studierna när som helst
 • lämpar sig för alla som fyllt 15 år

Den teoretiska undervisningen som ordnas i Careeria baserar sig på studerandes personliga utvecklingsplan för kunnande (PUK). För planen ansvarar den ansvariga utbildaren/läraren. PUK görs före läroavtalet inleds.

Den studerande har under tiden för läroavtalsstudierna en ansvarig arbetsplatshandledare som väljs då läroavtalet undertecknas. Arbetsplatshandledaren deltar i planeringen av studierna tillsammans med representanten för arbetsgivaren, studerande och en representant för utbildningsanordnaren. Det är arbetsplatshandledaren som i samråd med arbetsgivaren ansvarar för lärande i arbete och ordnande av examenstillfällen.

Den studerande och arbetsgivaren gör upp ett läroavtal med utbildningsanordnaren. I avtalet framgår tiden för läroavtalet, prövotiden för arbetsförhållandet, examen som avläggs, grunderna för anställningen och summa på utbildningsersättning som eventuellt utbetalas till arbetsgivaren.

Förutom detta framgår det även från avtalet eller bifogad PUK:

 • Centrala arbetsuppgifter
 • Inlärning som bör hämtas annanstans än arbetsplatsen, som t.ex. läroanstalten eller liknande och tidtabell för detta
 • Ansvarig arbetsplatshandledare
 • Övriga omständigheter som är nödvändiga för ordnande av studierna

I läroavtalets arbetskontrakt följer man kollektivavtalet för branschen i fråga. Du kan avlägga en yrkesexamen eller examensdelar på läroavtal. Läroavtal är ett avtal mellan tre parter, varje förändring i avtalet kräver godkännande av alla tre parter.

 1. Yrkesskickligheten påvisas genom praktiska arbetsuppgifter (=yrkesprov)
 2. Yrkesproven ordnas i första hand på arbetsplatserna, i verkliga arbetssituationer
 3. Av en motiverad orsak kan man också påvisa sitt kunnande t.ex. vid läroanstalten eller vid läroanstaltens områden.
 4. Läroanstalten ansvarar för planering av yrkesprov i samråd med den studerande och representanten för arbetsplatsen.
 5. Yrkesskickligheten bedöms av utbildningsanordnaren och en representant för arbetsplatsen.
 6. Representanterna från arbetslivet introduceras i bedömning av kunnande.
 7. Läroanstalten är ansvarig för bedömningen och introduktion av arbetsplatshandledarna
 • Lång sjukledighet
 • Familjeledigt (moder-, faderskapsledighet osv.)
 • Värnplikt
 • Övriga orsaker (t.ex. Lång obelönad ledighet)

 

Ett avbrott kan skjuta fram det planerade slutdatumet för läroavtalet, lika många dagar som avbrottet varade. Under avbrottet utbetalas inte utbildningsersättning till arbetsgivaren och inte heller studiesociala förmåner till den studerande. Den studerande kan inte delta i teoriundervisning under avbrottet. För att avbryta ett läroavtal krävs alla parters godkännande.

 • Under arbetskontraktets prövotid
 • Genom gemensam överenskommelse
 • Med tillstånd av utbildningsanordnaren, med motiveringar som på basen av arbetsavtalslagen berättigar till uppsägning av arbetsavtalet.
 • Utbildningsanordnaren kan upphäva läroavtalet, efter att ha hört den studerande och arbetsgivaren, om man under lärande i arbetet inte följer lag och förordningar eller de bestämmelser man kommit överens om i avtalet.
 • det slutdatum som framgår av avtalet, om man inte har ansökt om ändring.
 • redan tidigare, om hela examen är fullständigt avlagd.